головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 7/2007 
Персонал № 7/2007
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсПеревірте, який Ви керівник

Тест

Дайте відповідь «так» або «ні»

1.   Чи охоче Ви беретесь за управлінські зав­дання, що не мають типових схем вирішення?

2.   Чи складно Вам було відмовитись від тих прийомів управління, якими Ви користува­лись, обіймаючи нижчу посаду?

3.   Чи довго після підвищення Ви надавали перевагу підрозділу, який раніше очолювали?

4.   Чи прагнете Ви вибрати універсальний стиль управління, що підходить для більшос­ті ситуацій?

5.   Чи вмієте Ви (як правило безпомилково) всесторонньо оцінити своїх підлеглих (керів­ників нижчого рангу), кваліфікувавши їх як сильних, середніх або слабких керівників?

6.   Чи легко Вам вийти за межі особистих симпатій чи антипатій у кадрових призначен­нях?

7.   Чи вважаєте Ви, що універсального сти­лю управління не існує і треба вміти поєдну­вати різні стилі залежно від специфіки управ­лінських ситуацій?

8.   Чи вважаєте Ви, що Вам легше уникнути конфлікту зі своїм керівництвом, ніж з під­леглими?

9.   Чи маєте Ви бажання зламати стереотипи управління, що склалися в очолюваному Ва­ми підрозділі?

10.    Як часто виявляється правильним Ваше перше інтуїтивне враження про якості люди­ни як керівника?

11.    Як часто Вам доводиться пояснювати невдачі в управлінні об'єктивними несприятливими факторами (нестача житла, збої в матеріально-технічному забезпеченні то­що)?

12.    Як часто Ви відчуваєте, що для ефектив­ної роботи не вистачає часу?

13.    Чи вважаєте Ви, що коли б мали мож­ливість частіше бувати на об'єктах, то ефек­тивність Вашого керівництва значно зрос­ла б?

14.    Чи надаєте підлеглим Вам сильним ке­рівникам значно більше повноважень та са­мостійності у вирішенні питань, ніж слабким, хоча і ті, й інші мають однаковий посадовий статус?

«Ключ до тесту»

Визначте кількість набраних балів за табли­цею:

 

Та к

Ні

1.

1

0

2.

0

1

3.

0

1

4.

0

2

5.

2

0

6.

1

0

7.

1

0

8.

0

2

9.

1

0

10.

1

0

11.

0

2

12.

0

1

13.

0

2

14.

2

0

Максимально можлива кількість балів — 20.

Від 0 до 5 — за складом Ви швидше спеціа­ліст, ніж керівник, і якщо з'явиться можливість перейти на таку посаду, як-от, головний фахі­вець, головний інженер — не треба вагатись.

Від 6 до 10 — не можна сказати, що Ви силь­ний керівник, але якщо в очолюваному Вами колективі справи ідуть непогано, то краще приймати рішення про докорінну реорганіза­цію. Не потрібно також погоджуватись перей­ти в інший колектив. Вам потрібно більше прислуховуватись до думки колективу, біль­ше звертати увагу на кадрові та перспективні питання, ширше використовувати колективні форми прийняття рішення, прагнути створи­ти і зміцнити традиції в колективі.

Від 11 до 15 — Ви належите до типу «керів-ника-організатора», вмієте сконцентрувати силу на найбільш важливих проблемах. До них зараховуєте проблему ефективної розста­новки кадрів, проблему розробки і узгоджен­ня оптимального (того, що реально можна ви­конати) плану, проблему матеріально-техніч­ного забезпечення. Ваша сила в тому, що Ви ніколи не акцентуєте на поточних справах, розмежовуєте основне і другорядне, вмієте домогтися вирішення принципових проблем, не зупиняєтесь перед конфліктами і стягнен­нями. Справи в очолюваному Вами підрозді­лі, як правило, успішні. Вам можна дати одну пораду: не занедбуйте поточні справи. Дору­чаючи їх заступникам, час від часу контро­люйте виконання.

Від 16 до 20 — Ви можете витягти з прірви відсталий підрозділ, але Вам важко працюва­ти в умовах швидкої зміни кадрів. Ви шукає­те гострих ситуацій, прагнете до перебудов та новоутворень, зорієнтовані на нову кар'єру. Маючи необхідні управлінські здібності, не завжди успішно адаптуєтесь, оскільки вам за­важає надмірна категоричність в оцінюванні і судженнях, а також, можливо, зайва різкість у відносинах з керівниками.

Підготовлено за виданням:
Курс практической психологии,
или
Как научиться работать и добиваться успеха:
Учебное пособие
/ Автор-сост. Р. Р. Кашапов. —Ижевск, 2001.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту