головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 8/2006 
Персонал № 8/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсСистема оцінювання

Тест

Мета:

•    розкрити причини, внаслідок яких співробітники можуть почуватись колективі і тому бажають його покинути.
•    надати інформацію, що допомагає кадровому плануванню.

Запитання для «Системи оцінювання»

1. Я ототожнюю себе з групою.
32                      1

0

1а. Я вважаю себе індивідуалом.
1                     23

2. Основне — думати, а не робити. 32                      1

0

2а. Основне — робити, а не думати. 1                     23

3. Мені подобається конкуренція.
32                      1

0

3а. Мені подобається співробітництво.
1                     23

4. Я частина класової системи.
32                      1

0

4а. Я не вірю в класові системи.
1                     23

5. Я вірю в рівність становища. 32                      1

0

5а. Я вірю в ієрархію становища. 1                     23

6. Я волів би програти суперечку, ніж втратити друга.
32                      1

0

6а. Я волів би втратити друга, ніж програти суперечку.
1                     23

7. Я ціную свою незалежність.
32                      1

0

7а. Я залежу від інших, а вони — від мене.
1                     23

8. Фактор впливу моєї родини
має для мене другорядне значення.
32                      1

0

8а. Моя (нуклеарна) родина має на мене великий вплив.
1                     23

9. Щасливі не відчувають плинності часу.
32                      1

0

9а) Часом потрібно керувати.
1                     23

10. Освіта — система, у якій ми вчимося застосовувати правила і навички на практиці.
32                      1

0

10а. Освіта — процес набуття досвіду ведення дискусій і вирішення проблем.
1                     23

11. Я відвертий з оточуючими. 32                      1

0

11а. Я намагаюся не бути відвертим з оточуючими. 1                     23

12. Люди перебувають у гармонії з природою. 32                      1

0

12а. Природу необхідно підкорити собі. 1                     23

13. Я люблю все нове.
32                      1

0

13а. Я рідко змінюю звички. 1                     23

14. Мої думки завжди плинуть у прямому напрямку. 32                      1

0

14а. Я схильний обмірковувати все непрямим шляхом. 1                     23

15. На людях я намагаюся поменше спілкуватися з особами протилежної статі. 32                      1

0

15а. Я багато спілкуюся на людях із особами протилежної статі. 1                     23

16. Вважаю, що майбутнє — у владі провидіння.
32                      1

0

16а. Вважаю, що майбутнє готують ретельним плануванням і завзятою працею. 1                     23

17. Я вважаю, що успіх визначається досягнутими результатами (професійним статусом, матеріальним благополуччям тощо). 32                      1

0

17а. Я вважаю, що успіх — це гармонія з природою і оточуючими людьми.
1                     23

18. Я щасливий, що живу не кваплячись. 32                      1

0

18а. Мені подобається жити з відчуттям швидкості. 1                     23

19. Мені потрібно дуже мало місця. 32                      1

0

19а. Мені потрібно дуже багато місця. 1                     23

20. Я вважаю себе цілком правильною людиною. 32                      1

0

20а. Я вважаю себе неправильною людиною. 1                     23

21. Мені подобається мати багато приятелів. 32                      1

0

21а. Я волію мати вузьке товариство гарних знайомих. 1                     23

22. Я не бачу необхідності все перетворювати в слова: людям не обов'язково говорити, щоб я зрозумів, як вони себе почувають. 32                      1

0

22а. Я люблю прямо говорити,
що думаю, інакше звідкіля нам знати, зрозуміли ми один одного чи ні. 1                     23

23. Я часто вдаюсь до посередництва у суперечках. 32                      1

0

23а. Звичайно, я можу сам улагодити справи. 1                     23

24. Якщо я за щось відповідаю, то беру на себе відповідальність (навіть за помилки своїх підлеглих). 32                      1

0

24а. Навіть у випадку, якщо я відповідаю за що-небудь, я не можу відповідати за помилки моїх підлеглих. 1                     23

25. Я намагаюся уникати зорового контакту. 32                      1

0

25а. Я намагаюся підтримувати зоровий контакт. 1                     23

Робота з опитувальником

У цьому опитувальнику підраховують бали за п'яти складовими, на які орієнтується люд­ська поведінка: приналежність до колективу, влада, дія, збереження індивідуальності та ро­зумова праця.

Приналежність до колективу. У людей цього типу сильно розвинена потреба «належати» до чого-небудь. Це означає, що їм зручно працю­вати в оточенні схожих товаришів по службі зі спільною системою цінностей і вірувань, у на­дії на «хазяїна, який про них подбає». Органі­зації, що відповідають цим критеріям, є, як правило, дрібними сімейними підприємства­ми; великими, але консервативними промис­ловими компаніями; федеральними і місцеви­ми державними установами. Працівникам із сильно розвиненим почуттям колективізму важко в умовах конкуруючих, ризикованих підприємств, де єдині знаки лояльності, яких чекають від них менеджери, — робота на свій страх і ризик, прийняття незалежних рішень (наприклад купівля-продаж акцій на фондовій біржі), забезпечення великих прибутків і схильність лише до прагматичних етичних пе­реконань.

Респонденти цього типу схильні ставити ви­сокі бали в пунктах 1, 3а, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9, 10а, 11а, 12, 13а, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25.

Влада. Люди, які відчувають сильну потребу в контролі над іншими, навряд чи вдало впи­шуться в егалітарну робочу обстановку, де цінується робота в колективі, акценти ж постав­лені на згоді і гармонії. Вони більш схильні до умов конкуренції, у яких особистий успіх прямо пов'язаний з винагородою: наприклад, над­бання статусу лідера або одержання грошових премій. Вони також можуть працювати в орга­нізаціях університетського типу, де є сувора іє­рархія влади, яка дає змогу просуватися їм службовим сходами з метою знайти найбільші можливості влади.

Ті, хто жадає влади, схильні ставити високі бали в пунктах 1а, 2, 3, 4а, 5а, 6а, 7а, 8, 9а, 10, 11а, 12а, 13, 14а, 15а, 16а, 17, 18, 19а, 20, 21, 22, 23, 24а і 25.

Дія. Люди, налаштовані на активну діяль­ність, мають потребу в стимулах — хоча не обов'язково змагального характеру. Для робо­ти їм потрібна обстановка, у якій часто вини­кає безліч несподіваних проблем, вирішення яких вимагає гнучкості розуму, що спирається на практичні знання і досвід: наприклад, у га­ражі з обслуговування гоночних автомобілів.


Вони процвітають в атмосфері авралу, а їх ус­піх має реальне вираження в якості й ефектив­ності продукції і матеріальній винагороді за виконання завдання. Такі умови супроводжу­ють професії журналіста, льотчика, круп'є в казино або біржового брокера. Людям, які люблять активну працю, навряд чи сподоба­ється працювати в організаціях науково-дос­лідного інституту, де відбувається повільне нагромадження даних, ніхто не чекає швидких результатів, а особисті досягнення не супро­воджуються наочною віддачею.

Респонденти, які люблять активну діяль­ність, як правило, ставлять високі бали в таких пунктах: 2, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 20а, 22, 23, 24, 25.

Збереження індивідуальності. Люди, які ви­соко цінують цю складову, не обов'язково схильні до конкуренції або активних дій, однак вони люблять все робити по-своєму і можуть бути потрактовані, як уперті і навіть такі суб'єкти, які заважають роботі. Вони уважні до дріб'язків, ретельно вибудовують плани і мо­жуть образитися, навіть посваритися з тими, хто перешкоджає їх здійсненню. Вони порівня­но відсталі мислителі, але водночас добре сте­жать за дотриманням якості. Людям подібного складу добре працюється в архівних відділах, із чітко налагодженими правилами і порядка­ми, де про якість судять, орієнтуючись на об'єктивні, професійно прийняті стандарти і критерії, де цінується ретельне планування, а зміни відбуваються поступово. Їм навряд чи сподобаються непередбачені умови праці, різкі зміни.

Звичайно, вони ставлять високі бали в таких пунктах: 1, 2, 4, 5а, 6а, 7, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15, 16а, 17, 18, 19а, 20, 21а, 22а, 23, 24а, 25.

Розумова праця. Людям, які люблять вирі­шувати проблеми, подобається працювати в умовах, що заохочують новаторство й експери­мент — наприклад, у компанії, що займається дизайном. Їх може ледве не з розуму звести ро­бота, яка вимагає досягнення консенсусу: про­даж нерухомості або старих автомобілів. Вони працюють найкраще, коли від них потрібне якесь альтернативне рішення — зокрема, в комп'ютерному програмуванні.

Мислителі, звісно, ставлять високі бали в наступних пунктах: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 11а, 12, 13, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19а, 20а, 21а, 22, 23, 24а і 25.

За матеріалами:
КРИСТОФЕР Э., СМИТ Л. Тренинг лидерства. — СПб.: Питер, 2001.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту