головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 5/2006 
Персонал № 5/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсНовини Академії

Нові фахівці для України

Інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом привітав своїх випус­кників з успішним завершенням навчання.

Документи про вищу освіту — дипломи магіс­тра та бакалавра МАУП — отримали 112 ви­пускників інституту. 13 студентів закінчили навчання з відзнакою. Дипломи випускникам вручили ректор Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом Микола Головатий і ди­ректор Інституту менеджменту та бізнесу МАУП Олександр Антонюк. Відзначивши, зокрема, високий рівень кваліфікації випус­кників, вони висловили впевненість у тому, що молоді фахівці обов'язково знайдуть себе на професійній ниві, «підтвердять високе звання кращих із кращих», як і всі інші студенти-випускники кращого недержавного вищого нав­чального закладу України — Міжрегіональної Академії управління персоналом.

***

11 студентів-заочників Українського військо­во-козацького інституту ім. Великого князя Свя­тослава Міжрегіональної Академії управління персоналом після успішного завершення навчан­ня отримали дипломи спеціалістів за спеціальніс­тю «Менеджмент організацій» (спеціалізації «Менеджер охоронної діяльності» та «Менеджер козацького самоврядування»).

Студенти здобували в МАУП другу вищу ос­віту. Вітаючи випускників, директор інституту Віталій Каленяк висловив своє задоволення ви­хованцями Академії, по­бажав їм по­дальших ус­піхів у про­фесійній ді­яльності.

***

Відбувся урочистий випуск сту­дентів заоч­ного відді­лення Українсько-Південно-Аф­риканського інституту політичного лідерства та лінгвістики імені Нель­сона Мандели. Обравши спеціальність «Педа­гогіка і методика середньої освіти» та спеціалі­зацію «Англійська мова та література», випус­кники отримали кваліфікацію спеціаліста «Вчитель англійської мови». Ректор МАУП Микола Головатий, привітавши випускників, подякував за їхній вибір благородної професії вчителя і висловив упевненість, що згодом ця спеціальність набуде ще більшої популярності. Звернулася зі словами привітання до своїх те­пер уже колег директор інституту Світлана Ка­сьянова.

Бібліотека — серце ВНЗ

У Міжрегіональній Академії управління пер­соналом відбувся науково-практичний семінар «Бібліотечне обслуговування студентів МАУП та передача навчально-методичних матеріалів у безстрокове користування», на якому фахівці МБІЦ поділилися своїм досвідом роботи з коле­гами з інших бібліотек (зокрема, з філій МАУП).

Зі вступним словом звернувся до присутніх ректор МАУП Микола Головатий. Актуальні проблеми професійної підготовки, а також дея­кі аспекти професійної діяльності бібліотекаря було викладено у доповіді генерального дирек­тора Міжнародного бібліотечно-інформаційно­го центру МАУП Любові Бродської («Актуаль­ні проблеми професійної самосвідомості. Фун­кції бібліотекаря у вищій школі»). Нагальних питань розвитку бібліотечної справи, книжко­вих фондів, технічного оснащення бібліотек торкнулися у своїх доповідях заступник гене­рального директора МБІЦ Олена Посвистак («Регламентація роботи бібліотечного праців­ника»), фахівець відділу комплектування і нау­кової обробки книг МБІЦ Юлія Панько («По­шукові системи в бібліотеці: створення, при­значення, функції»), завідуюча сектору фон-дознавства та літератури іноземними мовами МБІЦ Наталія Терещенко («Збереження книжкового фонду»), директор «Українського фондового дому» Ігор Карпенко («Призначен­ня та функції системи «УФД-бібліотека»).

Значний інтерес виявили присутні до видань Академії. Серед відвідувачів бібліотек, як свід­чать гості, видання МАУП користуються не­абияким попитом.

Кобза — душа українського народу

Серед чудової і самобутньої культури нашого народу кобзарське мистецтво займає особливе місце. Здавна кобзарі, яких часто назива­ли народною совістю, ша­нувалися в Україні. Через десятиліття поневірянь та забуття коб­зарське мис­тецтво посту­пово поверта­ється в Украї­ну і міцно вхо­дить у її пов­сякденний му­зичний побут. Особливого успіху на цій ниві здобуває Олександр Корнієвський із поліського містечка Корюківка, що на Чернігівщині. Ще 1906 року майстер першим хроматизував бандуру й увійшов у іс­торію народних музичних інструментів як ви­датний конструктор і виконавець-віртуоз. На­віть, попри своє чвертьстолітнє заслання за «пропаганду» бандури, до кінця життя майстер не полишав своєї улюбленої справи. У його майстерні народилося близько 180 бандур. І кожна з них — шедевр!

Цього року виповнюється сто літ, як забрині­ла в руках Олександра Корнієвського перша виготовлена ним самим бандура для Терентія Пархоменка. Із нагоди ювілею у Міжрегіональ­ній Академії управління персоналом видано книжку «В рокотанні-риданні бандур», при­свячену світлій пам'яті майстра бандур і кобзаря-віртуоза Олександра Корнієвського. Нещо­давно в МАУП відбулися презентація книги та святковий концерт.

«Кожен народ має свою душу що відрізняє йо­го від інших народів, — зазначив під час презен­тації ректор МАУП Микола Головатий. — Ми в Академії ставимо завдання не просто навчити спеціальності, дати диплом — ми хочемо, щоб ді­ти, які закінчують Міжрегіональну Академію уп­равління персоналом, стали українцями в повно­му розумінні цього слова. Україна не мислима без своєї мови, культури; немислима вона і без таких людей, як Олександр Корнієвський, який усе своє життя, своє серце віддав Україні, її народові. Ми повинні пам'ятати про таких людей, їхнє життя повинно стати прикладом для нас. Тільки тоді ми зможемо називатися нацією».

У виконанні відомого кобзаря-лірника, лау­реата Державної премії ім. Тараса Шевченка Василя Нечепи прозвучали пісні та думи. Та­кож виступили перед присутніми студенти На­ціональної музичної академії Олександр Карацуба та Роман Нечепа, скрипаль Кирило Стеценко і арфістка Світлана Сніжко.

Під час концерту було представлено виставку музичних інструментів неперевершеного му­зичного майстра та кобзаря-віртуоза О. С. Корнієвського.

Змагаються кмітливі та винахідливі

У Міжрегіональній Академії управління персоналом від­бувся фінал чемпіонату ко­манд КВК МАУП.

У фінальній сутичці «зійшли­ся» команди «Форс-мажор» із Луганська, «Друга зміна» з Жито­мира, «50/50» із Краснодона та «Президентський розмір» із Киє­ва Із показовими виступами (зов­сім непоганими) приїхали мину­лорічні чемпіони — львівська «Торба» та команда з Прилук.

Справжній фурор здійснили луганчани. Крім того, їхній режисерський проект став кращим, а учасник Єв­ген Бурлега здобув перемогу в акторстві. Наго­рода за краще музичне оформлення — у краснодонців.

Підсумок змагань клубу веселих і кмітли­вих такий. Цього року Київ знову «проле­тів», посівши третє місце. На другу сходинку піднялась «Друга зміна» з Житомира, пер­шість здобули луганчани з «Форс-мажору».передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту