головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 2/2006 
Персонал № 2/2006
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсВчити, вчитися, працювати для України

Микола ГОЛОВАТИЙ

Так найточніше можна було б сформулювати ідеологію і предмет­ну діяльність багатотисячного ко­лективу МАУП на сучасному етапі боротьби за Українську Україну. Якої б сторони життя Академії ми не торкалися — навчально-науко­вої, видавничої, виховної, організа­ційної чи суспільно-політичної, всюди помітними є бажання знано­го в Україні і світі ВНЗ відстояти національні інтереси в освіті, науці, громадсько-корисній діяльності. Свідченням цього є результати бага­тогранної діяльності МАУП упро­довж минулого, 2005 року. Про це йшлося і на засіданні Вченої Ради Академії, на якій 25 січня ц. р. обго­ворювали результати діяльності у 2005    році та завдання колективу на 2006    рік. Підсумовувати було що, як би «симпатики» МАУП в Мініс­терстві освіти і науки України і на­віть у державних структурах не сил­кувалися дискредитувати Академію, створити для неї негативний імідж.

Щоб усвідомити це, достатньо ска­зати, що до науково-навчального комплексу МАУП входять нині Пре­зидентський університет, у складі якого функціонують 8 інститутів та 38 кафедр, Всеукраїнський університет, який об'єднує 15 регіональ­них інститутів, 45 філій та відділень, а також Міжнародний відкритий університет, що складається з Між­народного підготовчого інституту ім. Манаса, та 14 зарубіжних підроз­ділів. Загалом це понад 55 тисяч тих, хто вчиться, здобуває знання і фах і понад 5 тисяч тих, хто вчить, вихо­вує майбутніх професіоналів своєї справи, громадян нової України.

Основними напрямами освітньої діяльності Академії є багатоаспект-на навчально-наукова, методична, інформаційна, виховна робота зі студентами, створення потужної ма­теріально-технічної бази тощо. На це спрямовано роботу академічних структур — кафедр, деканатів та на­вчальної частини, департаментів, що створюють відповідні умови для здійснення навчально-виховного процесу. Так, минулого року в Ака­демії була запроваджена система уп­равління якістю підготовки фахів­ців, яка передбачає використання оперативної інформації про успіш­ність студентів для прийняття своє­часних заходів. На виконання Поло­ження про систему триступеневого контролю знань студентів МАУП та з метою удосконалення організації навчального процесу, підвищення його якості та результативності, заохочення студентів стаціо­нарних форм навчання до систематичної самос­тійної роботи та відвідування аудиторних за­нять в І семестрі 2005/2006 н. р. було проведено так звані рубіжні атестації знань студентів з усіх дисциплін, що викладаються на 1 та 2 кур­сах. Результати атестацій, проведених у І семес­трі 2005/2006 навчального року виявили також певні проблеми у вивченні дисциплін і визна­чили студентів, які повинні посилити самостій­ну роботу. Колектив Академії має більше зро­бити для того, щоб ця система була досконалі­шою і дієвою.

Річними показниками успішності та якості навчання студентів денної форми навчання, як відомо, є середній показник успішності та якості за результатами сесій. Щодо минулого року то середній річний показник якості на­вчання (кількість студентів без «2» і «3») у Пре­зидентському університеті становив 59,45%, а в інститутах відповідно: ІМЕФ — 64%, УРІМБ — 59,9%, ЛІ — 48,5%, УАІСН — 64,7, ІП — 58,9%, ІК — 28,6%, ВКІ — 8,65%. Це досить пристойні показники, хоч ідеалізувати їх абсолютно не слід. Лібералізм в оцінюванні знань, низька ви­могливість до студентів, слабкий подекуди рі­вень навчальної дисципліни — все ще спостері­гаються. І тому закономірно, що в 2005 році на­вчальною частиною Академії було перевірено діяльність кафедр Інституту права: консти­туційного, адміністративного та фінансового права, комерційного та трудового права, циві­льно-правових дисциплін; Українсько-Росій-ського інституту менеджменту і бізнесу — кафе­дра менеджменту; Інституту міжнародної еко­номіки та фінансів — кафедра економіки; Укра-їнсько-Азербайджанського інституту соціаль­них наук — кафедра психології. На виконання наказів від 18.06.2004 р. № 123-о «Про затверд­ження «Положення про робочу навчальну про­граму дисципліни» та від 22.07.2005 р. № 156-о «Про затвердження «Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення спеціальності» було перевірено також стан ро­бочих навчальних програм та навчально-мето­дичного забезпечення спеціальностей на всіх кафедрах інститутів Президентського універси­тету. Бажано, щоб такі заходи були постійними у діяльності навчальних підрозділів Всеук­раїнського університету.

Якість навчання — це результат відповідного навчально-методичного забезпечення. Його ор­ганізація та здійснення відповідно до держав­них стандартів вищої школи в МАУП покладе­но на навчально-методичний департамент Українсько-Китайського науково-методичного інституту міжнародної освіти та проблем управління ім. Конфуція. Із метою забезпечення чіткої організації навчального процесу за пе­реліком відповідних напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки та перепідготовки фахівців Президентського та Всеукраїнського університетів цим департаментом упродовж 2005 року було розроблено 1063 навчальні пла­ни денної, вечірньої, заочної та очно-дис­танційної форм навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. На замовлення де­канатів усіх інститутів Президентського універ­ситету та методичних служб Всеукраїнського і Міжнародного відкритого університетів, техні­кумів управління післядипломної освіти роз­робило 513 робочих навчальних планів. Для за­безпечення навчального процесу студентів за­очної (дистанційної) форми навчання було підготовлено 439 планів навчального процесу для формування курсів підготовки фахівців. Було підготовлено також «Положення про ком­плекс навчально-методичного забезпечення спеціальності» (наказ від 22 липня 2005 р. № 156-о), розроблене відповідно до Закону Ук­раїни «Про вищу освіту». Комплекс сприяє ор­ганізації навчального процесу та реалізації змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до держав­них стандартів освіти.

Зрозуміло, що успіх у навчальній роботі суттєво залежить від інтересу до знань самих юнаків та дівчат, і завдання колективів ВНЗ — усілякими засобами розвивати такий інтерес, робити його постійним, стійким. Дієвим засо­бом для цього є студентська наукова творчість, зокрема проведення різноманітних наукових конкурсів і олімпіад.

2005 року студенти МАУП брали активну участь у багатьох всеукраїнських студентських олімпіадах. Зокрема, у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади Академію представляли 56 студентів, які виборювали першість з 11 на­вчальних дисциплін та 15 спеціальностей. У грудні минулого року відбувся також перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 13 навчальних дисциплін і 14 спеціальностей, в якому взяли участь 468 студентів. Показово, що серед «олімпійців» було 186 студентів із 26 відокремлених регіональних навчальних підрозділів МАУП та 282 студенти — вихованці інститутів Президентського університету. За підсумками проведених змагань першого етапу Всеукраїнської олімпіади 81 студента було на­городжено за успішне навчання і рекомендова­но до участі у другому етапі олімпіади. Серед них — вихованці інститутів Президентського університету, Хмельницького, Прикарпатсь­кого, Придунайського, Криворізького інсти­тутів МАУП, Яготинської, Рівненської, Крас-нодонської філій, Конотопського відділення МАУП.

Принагідно нагадаємо, що і тут Міністерство освіти і науки України продемонструвало упе­реджене, практично антинаціональне ставлення до колективу МАУП. Ідеться про те, що Академію не було включено до відповідного на­казу МОНУ як базовий вищий навчальний за­клад для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Українська мова», «Психологія», зі спеціаль­ності «Країнознавство». І це тоді, коли МАУП такі тури олімпіади проводить власним коштом вже впродовж шести останніх років. Так, лише минулого року в МАУП було організовано ІІ етап олімпіади з 4 навчальних дисциплін («Європейські мови: німецька мова, польська мова», «Українська мова», «Психологія» та зі спеціальності «Політологія»). Загалом у цих змаганнях взяли участь 667 студентів з усіх регіонів України.

Окрім розвитку інтересу до знань, навчання, важливо йти назустріч студентам у розширенні діапазону спеціальностей і спеціалізацій. То ж зрозуміло, що основними напрямами роботи де­партаменту ліцензування та акредитації (ДЛА) у 2005 р. було проведення поточної акредитації спеціальностей (згідно з термінами підготовки-випуску фахівців), повторної акредитації спеціальностей, термін дії сертифікатів на які закінчувався у 2005 р., ліцензування відокрем­лених структурних підрозділів МАУП, що включені до відповідної загальноакадемічної ліцензії, ліцензування та акредитація спеціаль­ностей для технікумів МАУП. За звітній період акредитовано й одержано сертифікати про ак­редитацію 12 спеціальностей. Департаментом підготовлено 35 справ із ліцензування, які пода­но до МОН. Однак досі (на час написання статті), порушуючи закон про освіту, ці справи так і не розглянули чиновники міністерства. У зв'язку з проведенням наступного року по­вторної акредитації п'яти спеціальностей з на­пряму «Економіка і підприємництво» департа­ментом сформовано для інститутів Академії па­кети матеріалів для забезпечення такої акреди­тації, а також розпочато роботу з добору норма­тивно-методичної документації для ліцензуван­ня нових спеціальностей з напрямів 0301 «Філософія», 0302 «Журналістика», 0303 «Історія», 0305 «Філологія». Цю роботу треба вести оперативно і більш дієво, оскільки динаміка вибору спеціальностей абітурієнтами є надто помітною і відчутною.

Із року в рік високому авторитету МАУП де­далі більше сприяє велика і цікава наукова ро­бота. Наукові дослідження, які виконують у Міжрегіональній Академії управління персона­лом у межах загальноакадемічної тематики, проводилися у 2005 році за 13 окремими напря­мами, 34 темами в 10 галузях науки, зокрема: історичні науки (2 теми), мовознавство (2), соціологічні науки (2), педагогічні науки (6), державне управління (3), механізми регулюван­ня економіки (1), кількісні методи в економіці (3), економіка підприємства та управління ви­робництвом (6), юридичні науки (4), психо­логічні науки (5).

Переважна більшість наукових тем, що вико­нуються і сьогодні в МАУП у межах загально­академічної тематики, передбачають проведен­ня досліджень упродовж п'яти років, починаю­чи від 2001 року. А відтак, за звітний період на­уковці — співробітники Академії — підготували та опублікували 20 монографій, 102 підручники та навчальні посібники, 40 навчально-методич­них розробок, 90 навчальних програм і тестів, 475 наукових статей, 176 тез і матеріалів до­повідей на конференціях. Це вагомий доробок.

Важливим аспектом наукової роботи є про­ведення зібрань наукової спільноти з метою обговорення суттєвих наукових і суспільних проблем, обміну думками і результатами новіт­ніх теоретичних досліджень. Наукові конфе­ренції та «круглі столи» професорсько-викла­дацького та студентського складу проводилися відповідно до затвердженого плану наукової, методичної роботи. Три щорічні міжнародні конференції, як великі наукові проекти, стали вже традиційними в МАУП і інтерес до них зростає. Торік вони відбулись з урахуванням напрацювань попередніх наукових форумів та актуальної проблематики: ІІІ Міжнародна нау­ково-практична конференція «Роль право­славних духовних цінностей у формуванні на­ціональної свідомості та громадської позиції сучасної молоді» (25.03.2005); ІV Всесвітня наукова конференція «Діалог цивілізацій: сіо­нізм — найбільша загроза сучасної цивілізації» (27.05.05); ІV Міжнародна наукова конферен­ція «Єврейсько-більшовицький переворот 1917 року як передумова червоного терору та українських голодоморів» (25.11.05). Такі кон­ференції істотно впливають не лише на науко­ву думку, а й на суспільне життя в Україні та поза її межами.

Поступово розвивається наукова робота і в підрозділах Всеукраїнського університету МАУП.

Так у Чернігівському інституті реалізується на­укова тема «Теорія і практика виконання кримі­нально-виконавчого інспекцією покарань, не пов'язаних із позбавленням волі», в Маріуполь­ській філії — «Державна етнонаціональна полі­тика в Україні у 1917-1921 рр.», в Черкаській філії — «Національна свідомість і уроки патріо­тизму Другої світової війни» тощо. У відокрем­лених навчальних підрозділах МАУП також проводять цікаві наукові конференції, семінари, конкурси робіт.

2005 року було проведено вже ІV Міжнарод­ну конференцію з проблем мобільності сту­дентів, академічного та адміністративного персоналу в межах загальноєвропейського простору вищої освіти (Болонський процес) у м. Судаку (АР Крим), а також V з серії таких конференцій на тему «Реалізація положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України». У контексті розвитку вітчиз­няної системи освіти відповідно до європейсь­ких, світових освітянських процесів, роль і значення таких наукових зібрань важко перео­цінити.

Минулого року тривала діяльність підрозді­лів МАУП із питань підвищення кваліфікації та надання освітніх послуг стороннім організаці­ям. Українсько-Китайський науково-методич­ний інститут міжнародної освіти та проблем уп­равління ім. Конфуція протягом року організу­вав та провів бізнес-програми, науково-прак­тичні семінари, курси підвищення кваліфікації, в яких навчались та підвищили кваліфікацію 270 осіб.

Уже в новому, чудовому та просторому при­міщенні вдалося попрацювати 2005 року Між­народному бібліотечно-інформаційному цент­ру МАУП. Його діяльність була спрямована на:

•    оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів і співробітників Академії;

•    ретельне поточне комплектування й до­укомплектування науковою і навчальною літературою, зокрема поповнення фондів зав­дяки книгообміну;

•    впровадження автоматизації бібліотечних процесів;

•    популяризацію книг із фондів МБІЦ, залу­чення читачів до культурної спадщини Ук­раїни з використанням різних форм і методів масової бібліотечної роботи;

•    розширення баз даних електронного катало­гу, зокрема завдяки аналітичним описам ста­тей із періодичних видань, збірників науко­вих праць тощо;

•    очищення книжкового фонду від застарілої, зношеної літератури та списання книг, не по­вернених читачами;

•    підвищення професійного рівня співробіт­ників бібліотеки.

Хороший ВНЗ — це ВНЗ, де найкраще забез­печення кадрами вищої кваліфікації, які готу­ються найперше через аспірантуру, докторанту­ру, підвищення кваліфікації. Торік в МАУП на­вчання в аспірантурі велося за 8 спеціальностя­ми. Загалом, на 1 грудня 2005 р. в аспірантурі Академії навчалося 100 аспірантів (21 — на ден­ній і 79 — на заочній формі навчання), 11 аспі­рантам надано академічну відпустку. Найбіль­шу кількість аспірантів нараховують економічні (49) та правові (28) спеціальності.

Позитивно в цілому працює докторантура МАУП, в якій нині навчається 170 докторантів, з яких лише впродовж 2005 року до навчання приступили 103 докторанти. Це такі спеціаль­ності: економіка — 39 осіб, право — 28 осіб, пси­хологія — 13 осіб, соціологія — 7 осіб, освіта — 7 осіб, політологія — 5 осіб, управління людсь­кими ресурсами — 2 особи, державне управлін­ня — 1 особа, історія — 1 особа. Якісний склад докторантів МАУП свідчить також про суттєве зацікавлення підготовкою за міжнародними стандартами службовців найвищого рангу (12), директорів підприємств (12), викладачів, нау­ковців (39).

У зв'язку зі значним зростанням зацікавле­ності здобувачів наукового ступеня спеціально­стями «історія», «культурологія», «релігієзнав­ство», «українознавство», об'єднана Президія Міжрегіональної Академії управління персона­лом та Міжнародної Кадрової академії ухвали­ла рішення про створення Спеціалізованої Вче­ної ради з історико-гуманітарних наук (прото­кол № 1 від 31 травня 2005 року), а також про введення до переліку спеціальностей Спеціалі­зованої Вченої ради з соціально-політичних на­ук додаткової спеціальності «Міжнародні від­носини» у зв'язку зі збільшенням докторантів із країн Близького Сходу і Європи. За 2005 рік відбулося 45 засідань Вчених рад з присуджен­ня вчених ступенів. На їх засіданнях було захи­щено 82 дисертації: 73 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 9 ди­сертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: 6 — в галузі права, 2 — в галузі економіки, 1 — в галузі психології. У звітному році дипло­ми докторів філософії та докторів наук отрима­ли 15 громадян зарубіжних країн.

У 2005 році в діяльності департаменту підго­товки наукових кадрів з'явився і новий напрям роботи. Згідно з укладеним договором про створення спільної заочної докторантури між Аме­риканським Гавайським університетом (АГУ) та Міжрегіональною Академією управління персоналом (МАУП), було запроваджено здо­буття наукового ступеня доктора філософії та ступеня доктора за напрямами «психологія» (доктор психології, D. Psy); «ділове адміністру­вання» (доктор в галузі ділового адмініструван­ня, DBA); «право» (доктор права, D.LL); «освіта» (доктор освіти D.Ed). Діяльність у цьо­му напрямку, однак, лише розпочато і треба до­класти надто багато зусиль, аби такий проект дав позитивні, очікувані результати.

Із року в рік поліпшується і розширюється редакційно-видавнича діяльність колективу МАУП. Так, загальна кількість видань, надру­кованих у 2005 р., становить 120 одиниць тира­жем понад 364 тис. примірників. Із них на­вчальної літератури — 68 примірників, науко­вої — 22, суспільно-політичної — 25, інших жанрів літератури — 5 примірників. Це, однак, не означає, що немає меж удосконаленню ви­давничої справи. На черзі низка спеціальних енциклопедичних, словникових видань, підго­товка навчальних комплексів, збірників. Слід значно розширити також підготовку видань на цифрових носіях, яких уже тепер випущено по­над тридцять.

Надзвичайно важлива роль у процесі станов­лення особистості майбутнього фахівця, грома­дянина власної держави, свідомого представни­ка і реалізатора національної ідеї, належить ви­ховній роботі. Виховний процес у навчальних підрозділах Академії здійснюється згідно з роз­робленою два роки тому Концепцією виховної роботи у Міжрегіональній Академії управління персоналом. У 2005 році ця робота здійснюва­лася за такими напрямами, як календарно-тема­тичні свята, розважальні програми, інтелекту­альні ігри, екскурсійна та виставкова робота, лекції, творчі зустрічі. Продовжувалась прак­тична діяльність Українського культурно-прос­вітницького центру. Так, було укладено угоди про співпрацю з Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством «Просвіта», Наці­ональними спілками письменників, композито­рів, кінематографістів, театральних діячів Укра­їни. Надалі маємо істотно поліпшити всю робо­ту щодо формування національної та громадян­ської свідомості, виховання мовної, політичної та правової культури майбутніх фахівців, пра­цівників Академії.

Ефективно розвивається в МАУП масова спортивна, оздоровча робота. На базі Україн­ського військово-козацького інституту створе­но кафедру національних одноборств, основою якої є такі види українського рукопашного бою, як «Спас», «Триглав» та історичне фехтування, і діє центр особистої безпеки людини. На базі МАУП успішно працює збірна команда України серед студентів з футболу — бронзовий призер Чемпіонату Європи, організовано 26 спортив­но-оздоровчих та тренувальних груп, в яких зайнято понад 400 студентів. Студентами МАУП є такі видатні спортсмени: борці В. Тесьминецький, В. Федоришин, Д. Рочняк, Е. Тедє-єв, футболісти П. Іванов, Д. Проневич, І. Зуба-хін та ін. Традиційним для МАУП, України став міжнародний студентський шаховий фестиваль «Vivat Academia» ім. А. Єрмака, в якому мину­лого року взяли участь 170 учасників не лише з України а й Палестини, Азербайджану, Ірану, В'єтнаму та інших країн. Жоден чемпіонат, зма­гання рівня Києва та й Республіки для студент­ських спортсменів не відбувається без участі вихованців нашої Академії.

Упродовж 2005 року істотно розширилася ді­яльність колективу МАУП щодо підготовки фахівців для інших країн світу, а відтак мало місце розширення освітньої діяльності україн­ських ВНЗ за кордоном. Діяльність Міжнарод­ного відкритого університету (МВУ) у 2005 ро­ці спрямовувалася, зокрема, на розширення і поглиблення міжнародного співробітництва МАУП, на реалізацію міжнародних освітніх програм, а також укладених МАУП міжнарод­них договорів про співробітництво в галузі ви­щої освіти. МВУ продовжував розширювати мережу іноземних навчально-консультаційних центрів МАУП за кордоном, працював над по­кращенням організації в них навчального про­цесу, підтримував контакти з міжнародними ор­ганізаціями, членом яких є МАУП (Міжнарод­ною асоціацією університетів (Париж), Євро­пейською мережею дистанційної освіти (Буда­пешт), Інститутом міжнародної освіти (Нью-Йорк) та ін.). Було підписано також низку угод із іноземними вищими навчальними закладами щодо взаємовигідного співробітництва, від­криття центрів дистанційної освіти МАУП. З Американським Гавайським університетом, зокрема, укладено угоду про співробітництво та відкриття в МАУП факультету міжнародної гу­манітарної освіти і курсів прискореного вивчен­ня англійської мови, які працюють за спеціаль­ними програмами.

Упродовж 2005 року студентський контин­гент зарубіжних навчальних підрозділів зага­лом зріс на 30%. На початок минулого року він налічував 1462 особи, а на кінець 2005 року — понад 2 тис. студентів. Результатом пошуку но­вих партнерів у галузі відкритої освіти стало створення двох нових навчально-консультацій­них центрів — Бакинського навчально-консуль­таційного центру відкритої освіти на базі науко­во-виробничого центру «Савад» (м. Баку Азер­байджанська Республіка) та Софійського на­вчально-консультаційного центру відкритої ос­віти на базі Болгарської Академії Інформаціо-логії (м. Софія, Республіка Болгарія).

Минулого року було вжито заходи щодо роз­ширення співпраці з іноземними ВНЗ, наукови­ми виданнями, зокрема журналом «Форум Психологічний» (Польща), польською партією «Самооборона» та її лідером Анджеєм Леппе-ром. Під час його візиту до Києва керівництво МАУП обговорювало з гостем питання розвит­ку вищої освіти в Польщі та в Україні, можли­вості інтеграційної співпраці в цій галузі. Анд-жею Лепперу було присвоєно звання «Почес­ний доктор Міжнародної Кадрової Академії» та нагороджено золотою медаллю «За заслуги в освіті». Було досягнуто згоди щодо введення до складу редакційної колегії польського журналу «Форум Європейський» (видавець партія «Са­мооборона») представників МАУП — першого віце-президента — ректора МАУП, доктора по­літичних наук М. Ф. Головатого, директора Інс­титуту міжнародної економіки та фінансів, док­тора економічних наук В. Б. Захожая, директора Інституту менеджменту та бізнесу, доктора політичних наук О. В. Антонюка.

2005     року Академія приймала делегації з США (директора Акредитаційного агентства п. Джефа Мартіно, ректора Американського Гавайського університету п. Г. Сафаві, Голову Контрольної Палати Національних Зборів Рес­публіки Вірменія п. Г. Ш. Восконяна (за дору­ченням Верховної Ради України), представни­ків зарубіжних вищих навчальних закладів, фірм, що ведуть набір іноземних громадян на навчання у МАУП.

На запрошення Міністерства освіти і науки України делегація МАУП взяла участь у Між­народній виставці «Вищі навчальні заклади Ук­раїни» (Дамаск, Сирія). Із метою поглиблення та розширення співробітництва із зарубіжними партнерами, збільшення набору іноземних гро­мадян на навчання у МАУП делегації Академії, зокрема й представники МВУ, відвідали Іран, В'єтнам, Болгарію, Молдову, Азербайджан, Ро­сію.

2006   рік МАУП розпочала з новими планами й надіями на те, що загальними зусиллями вдасться зробити значно більше для України, у першу чергу завдяки підготовці професіоналів високого ґатунку; виховання справжніх патріо­тів України.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту