головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 7/2005 
Персонал № 7/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюс







Духовний сіонізм у глобальному історичному процесі

Микола СЕНЧЕНКО,
директор Книжкової палати України, доктор наук, професор

Термін «сіонізм» уперше публічно застосував Натан Бірнбаум на дискусійному зібранні у Відні 23 січня 1892 року. Однак, як стверджує Вальтер Лакер, автор фундаментального дослідження «Історія сіонізму» (М.: Крон-Пресс, 2000), «…ідея сіонізму народилася раніше, ніж назва цього руху і сам рух». «Цілком зручно вважати, — зауважує він, — що історія сіонізму закінчилася 1948 року». Як відомо, цього року створено державу Ізраїль і бага­то функцій сіонізму перейшли до неї. Однак усе не так просто.

Ідеологія сіонізму має два напрями: політичний сіонізм і духовний сіонізм. Мета політичного сіонізму, чи сіонізму Герцля, — створення держави, як вважають сіоністи, на «споконвічних єврейсь­ких землях». Ось яке визначення сіонізму дає єврейська енциклопедія: «Под сионизмом подразу­мевают организованное еврейское движение, имею­щее целью экономическое и культурное возрождение еврейской народности в Палестине... Первые осно­ватели политического сионизма исходили из анти­семитизма, т. е. из отрицательных моментов из ев­рейской жизни. И Пинскер, и Герцль ссылаются на вечный антисемитизм и невозможность полной ас­симиляции, чтобы обосновать сионистский идеал» [1]. Однак зі створенням 1948 року держави Ізраїль ідеологія сіонізму не зникла.

У глобальному історичному процесі першість завжди належала духовному сіонізму, чи то сіонізму Ахад Гаама. У єврейській енциклопедії за­писано: «Сионизм духовный — доктрина Ахад Га­ама, согласно которой Палестина призвана не разрешать социально-экономическую проблему еврей­ства, а стать для иудаизма духовным центром, ко­торый в идее должен объединять рассеянные части нации, вызвать внутреннее возрождение, нрав­ственное очищение и объединение народов в диаспо­ре» [2].

Псевдонімом Ахад Гаам (у перекладі — «один з народу») прикрився Гінцберг Ушер Ісайович — єврейський публіцист-мислитель, який народився 1856 року в Сквирі Київської губернії в заможній ортодоксально-хасидській сім'ї. Отримавши тра­диційну релігійну освіту, Ахад Гаам уже в 16 років звертав на себе увагу глибоким знанням Талмуда і равинської писемності, захоплювався філософсь­кими працями іспансько-арабського періоду. Свою літературну діяльність розпочав 1889 року. Цього ж року його прибічники заснували орден «Бней-Моше», члени якого намагалися впроваджувати в життя його ідеї. Він був натхненником та ідейним керівником ордену, що проіснував вісім років. Ахад Гаам написав чимало праць. У праці «Пере­оцінка цінностей» зазначає: «Миссия еврейского народа заключается в том, чтобы стать “сверхна­родом”, “народом пророков”, “воплощающих из рода в род наивысший тип нравственности, быть неиз­менным носителем наиболее трудных нравствен­ных обязанностей без всякой мысли о том, прино­сит ли он этим вред или пользу людям, а исключи­тельно во имя существования этого высшего ти­па”, так как “абсолютная справедливость, как са­модовлеющая цель и как степень совершенства че­ловеческого типа, вовсе не обусловлена благом боль­шинства… Мы можем рассматривать абсолютную справедливость как душевное свойство сверхчелове­ка, не терпящее никаких ограничений во имя бла­га большинства. Это высшая справедливость про­рывается наружу и прокладывает себе дорогу, вов­се не считаясь с ее практическими последствиями, хороши ли они или дурны по отношению к внеш­нему миру» [3].

Багато дослідників вважають, що програмою ду­ховного сіонізму, опрацьованою Ахад Гаамом, є «Протоколи Сіонських мудреців». Я не вдаватиму­ся до дискусії про суть сіонізму, що їх провадять між собою сіоністи. Дослідники знають: сіонізм — це ідеологія таємного прагнення талмудичного юдаїзму до світового панування. Це легко з'ясувати з низки праць Ахад Гаама.

Багато геополітиків відкидають теорію існування світової змови. Проте вже ніхто не відкине той факт, що досягнення в галузі дають змогу створю­вати легкокерованих людей — «біороботів». Зараз ці наукові результати відомі всьому світу. А якщо припустити, що ці знання були відомі в глибоку давнину обмеженому колу людей, які воліли управ­ляти світом? Тому зі значною часткою ймовірності можна говорити про існування світової змови. Що ж до керованості глобального історичного процесу, то це побічно доведено у працях Ральфа Епперсона, Нести Х. Вебстера та інших вчених.

Тобто можна стверджувати, що є ідеологія — ду­ховний сіонізм — і є рушійні сили — «біороботи», — які ведуть невидиму для непосвячених таємну війну за світове панування.

Ще у XVII столітті міжнародна фінансова олігархія, яку уособлюють єврейські лихварі-банкіри, в тісному альянсі із сіоністськими ор­ганізаціями, які очолює ортодоксальний равинат єврейських діаспор Європи, розпочали широкома­сштабні операції за захоплення влади в окремих країнах.

Схема захоплення влади в світі включає два етапи.

На першому етапі в інформаційне середовище поневолюваного суспільства, поза межами контро­лю свідомості, вноситься інверсія, після чого місце­ва «еліта» керуватиме державою в чужих інтересах, а місцевий натовп цього не помітить, позаяк для ньо­го існує тільки своя національна правляча «еліта». Такою інверсією на початковому етапі було вико­ристано релігію з її ідеєю «рівності» усіх перед єди­ним Богом. Ця інверсія дала можливість сформува­ти суспільство, яке звіряло б свої вчинки з уніфіко­ваними канонами і Богом. Тут ми маємо єдину іде­ологічну доктрину для багатьох держав, але народи різні і керуються національними «елітами».

Другий етап включає поступову заміну націо­нальної еліти інтернаціональною, яка не має пря­мих зв'язків зі своїм народом або вони сильно ос­лаблені. Така еліта — ідеальна для реального об'єднання народів і держав у єдине «суспільство рабів». Цей етап реалізується за допомогою різних політичних партій, створених таким чином, щоб покрити все ідеологічне поле. Я їх поділяю на три основні типи: інтернаціональні (комуністичні, соціалістичні, робітничі), національні (монархічні, націоналістичні, націонал-соціалістичні, консерва­тивні), «болото» (партії без чіткої орієнтації). Фінансуючи ті чи інші партії й виводячи їх на політичну сцену, легко контролювати глобальний історичний процес. Гроші на це отримано шляхом пограбування народів під час революцій, а також за рахунок так званого позичкового процента — фінансового капіталу. Саме такий спосіб добування грошей без матеріального виробництва, так би мо­вити, з повітря і став характерною рисою для представників світової закуліси.

Отже, є стратегія завоювання світового пануван­ня, є ідеологія духовного сіонізму, є програма «Протоколи Сіонських мудреців». Однак хто ж рушійна сила, точніше — матеріальний носій цього плану? За висновками багатьох дослідників, єгипетські жерці для створення перших таких «біоро-ботів» використали первісні єврейські кочові пле­мена. Звісно, експерименти проводили й над інши­ми племенами. Однак, схоже, не було отримано по­зитивних результатів. Із цих стародавніх євреїв, ізольованих від інших народів під час «біблійного полону», через тривалий інформаційний вплив вдалося створити перших «біороботів», життя яких будувалося й будується за законами Мойсея. Вва­жають, що сорокарічний похід (зміна двох по­колінь) Синайською пустелею був вершиною опе­рації зомбування колишніх пастухів (наразі інако­мислячих вбивали), яке й створило нову суспільну популяцію — «біороботів». Не вдаватимуся в под­робиці цього питання — лише зауважу, що роздуми про «біороботів» пов'язані не тільки з частиною єврейського народу, для яких останні ідеї духовно­го сіонізму є метою існування, а й з представника­ми інших народів, які піддалися зомбуванню і ста­ли легкокерованими.

Отже, рушійною силою для впровадження в жит­тя планів світової закуліси є «біороботи». Вони завжди (як за командою) виступали зачинателями, авангардом кожного соціального нововведення.

Нідерландська революція 1630 року, англійська революція 1648 року, французька революція 1789 року, хвиля європейських революцій 1848 року і, насамкінець, революція в Російській імперії 1917 року — все це невидима перманентна глобальна війна світової закуліси під ідеологією духовного сіонізму і «біороботів» проти людства.

З другої половини ХІХ століття ці сатанинські сили почали формувати організаційні структури для управління підривною діяльністю в світі. Своїм невидимим павутинням обплутали всі країни світу (за невеликим винятком) і для втілення своєї мети створили тисячі різноманітних організацій — від таємних до легальних, від злочинних до респекта­бельних. Вони створювалися з метою впливу на світову політику. Призначення одних — оволодіння утаємниченими стародавніми знаннями про містичний стан людської свідомості і його по­тенційних можливостей осягати невідоме. Інших — примусове вирішення завдання власного збагачен­ня, захоплення чужих земель, підкорення країн і народів. Однак головна їхня мета завжди одна — за­хоплення влади над країнами і народами.

За останні три століття їм вдалося захопити конт­роль над більшістю країн світу і закулісно творити історію, латентно керувати ходою світової історії.

«Без перебільшення нині можна ствержувати, — пише російський дослідник Ю. Козенков, — що правителі майже всіх провідних країн, усі ці буші, блери, шредери, оснари, гавели, квасневські та інші анани і солани — це лише маріонетки, які викону­ють вказівки таємного керівництва тріади світового зла — міжнародної єврейської олігархії, світово­го сіонізму і світового юдомасонства, які, сформу­вавши таємний світовий уряд, керують світовими процесами за допомогою могутнього інструмен­тарію в особі Сполучених Штатів Америки (війсь­ково-фінансова сила), Ізраїлю (військово-ідео­логічна сила) і Англії (мозкового центру уп­равління всією тріадою світового зла)» [4].

Створивши центральний банк Англії, володіючи фінансами країни, творець фінансової імперії Майєр Амшель Ротшильд перетворює Велику Бри­танію на центр формування основних сіоністських та юдомасонських міжнародних організацій, які снують невидиме павутиння змов проти інших на­родів і країн. Саме тут, у Лондоні, 24 червня 1717 року — в день святого Івана Хрестителя — заснова­но «Велику ложу Англії» й обрано Великого майстра. До 1890 року вона складалася із сотень малих лож із сотнями тисяч членів. Юдомасонська мафія вийшла з підпілля і поклала початок світово­му юдомасонству як єдиній світовій силі, що прова­дить підривну роботу проти країн і народів в ім'я своїх корисних цілей. Із золотом сіоністів і досвідченими менеджерами з числа масонів у ви­щих ешелонах влади юдомасонство стало поширю­ватися в Європі та США. «А доки в Європі, — пише Ю. Козенков, — протягом майже всього XIX ст. тек­ли ріки крові, за океаном, у Сполучених Штатах Америки, не тільки стала на силі, а й вийшла на пе­редові рубежі нова масонська еліта, суцільно запліднена юдейськими догмами про «богооб-раність» й керована міжнародними сіоністськими центрами, що пустили глибоке коріння на благо­датній американській землі. Їхніми далекосяжними планами було створення тут нового бастіону для боротьби за світове панування над людством»[5].

За період двох світових війн закулісні правителі США безпрецендентно посилювали військово-еко­номічну могутність Америки, а за допомогою ство­реної міжнародною фінансовою олігархією Феде­ральної резервної системи (ФРС) вони захопили у свої руки фінансову владу. З 1913 року централь­ний приватний банк Америки у вигляді Федераль­ної резервної системи контролює всю кредитно-фінансову сферу США. ФРС випускає доларові банкноти і дає їх у борг під відсотки американсько­му уряду. Таким чином, єврейські фінансові олігар­хи стали «невидимим урядом», який диктує народу, еліті і політичній владі США свою волю.

Сучасна Америка перебуває, за виразом історика Чарльза О. Бірда, «у стані вічної війни задля вічно­го миру». За даними Федерації американських вче­них, за період від подій у Косові і, рухаючись назад, до Другої світової війни, США провели кілька со­тень війн проти комунізму, тероризму, наркотиків, а інколи й взагалі невідомо проти чого. І завжди вони намагаються вдарити першими. Війни тривають і нині, хоча багато людей і не підозрюють про це.

Третій складник інструмента світового панування — держава Ізраїль, у створенні якої велику роль зіграли Гітлер і Сталін, допомігши становленню ізраїльської державності. Проте незабаром ця країна стає «... не тільки розсадником світового расизму й терору, — пише Ю. Козенков, — а й тихою гаванню для юдейських злочинців усього світу. Євреї, які здійснюють злочини в різних куточках світу, зокре­ма й у країнах свого постійного проживання, завжди можуть сховатися від справедливого покарання на території Ізраїлю, бо ця держава не видає злочинців правосуддю інших країн, що ставить цю країну поза законом для всього людства» [6].

Згадайте, куди втік «герой» України Юхим Звягільський, який украв у нас з вами 300 мільйонів доларів... Правильно — до Ізраїлю.

Нині людство переживає Четверту світову війну. Вона ведеться й на нашій рідній землі проти ук­раїнського народу. Скептики завжди піддають це твердження сумніву, запитуючи: «А де ж та зброя, за допомогою якої ведеться Четверта світова війна?»

Розроблена спеціальними науково-аналітичними центрами теорія насильства свідчить про наявність двох видів зброї: інформаційної — зброї найвищого пріоритету і матеріальної — зброї нижчого пріори­тету.

Інформаційна зброя

За якістю інформації інформаційну зброю можна класифіковати таким чином:

1. Концептуальна — методична зброя

Це світоглядна, філософська, методологічна інформація, що дає можливість бачити загальний (панорамний) стан речей. Наприклад, сприйняття Всесвіту як процесу триєдності: матерія, інфор­мація та їхні зміни мірою розвитку. Проте філосо­фи поділили Всесвіт на матерію і свідомість, а потім розпочали безкінечну суперечку про те, що первинне — перше чи друге. Може, це випад­ковість?

А якщо ні, то викривлення на першому рівні призводить до збочень на наступних рівнях і врешті-решт дає можливість світовій закулісі заво­лодіти життям цілих цивілізацій.

На підґрунті концептуальної доктрини форму­ються методологічні стереотипи, що забезпечують ефективність концептуальної зброї. Так, стереоти­пи поведінки живої природи, на основі знань мето­дології, успішно переносяться в соціологію (закон виживання видів, закон зміни видів у процесі ви­живання, закон автосинхронізації тощо) і викорис­товуються для управління в глобальному історич­ному процесі. Ці ж стереотипи використовуються соціологією для створення «біороботів». З погляду закону часу, концептуальна зброя формує глобаль­ну політичну спрямованість розвитку народів світу на століття. Створення різноманітних концепцій розвитку відбувається саме тут. На базі методо­логічних стереотипів створюються теорії, зокрема й релігії. Немає необхідності повторювати, що всі теорії безпосередньо впливають на економіку через біологічне провідне середовище і на людину, вихо­вану на певних теоріях.

2. Хронологічна зброя

Інформація хронологічного плану — це інфор­мація чергування фактів і явищ. За умови во­лодіння методологією, вона дає змогу розглядати всі явища як такі, що входять у глобальний історич­ний процес, і точно визначити вектор своєї політи­ки (здійснити екстраполяцію).

Російський учений Ю. Кузнєцов визначив, що «глобальний історичний процес — об'єктивний, не­залежний від концептуального наукового погляду, процес розвитку в часі і просторі людства. У ньому перебувають не держави, а народи, позаяк держава — це лише тимчасова надбудова над народом (існує, виникає і гине за своїми наперед визначени­ми законами)» [7].

Якщо на концептуальному рівні відбувається розрив єдності світу (первинність матерії чи свідо­мості), то це призводить і до двох поглядів безпосе­редньо на глобальний історичний процес:

•     Глобальний історичний процес — об'єктивний процес, що саморегулюється (первинність матерії).

•     Глобальний історичний процес — цілеспрямо­вано керований процес (первинність свідомості).

Представники першого підходу — різні соціо­логічні концепції, в основі яких матеріалістичні те­орії, наприклад, історичний матеріалізм. Другий підхід ґрунтується на релігійних та інших іде­алістичних теоріях, зокрема й на теорії світової змови.

Є й інша, на погляд вчених, найправильніша дум­ка: глобальний історичний процес відбувається цілеспрямовано на великому (сотні й тисячі років) історичному часовому відтинку, і як об'єктивний процес, що саморегулюється в межах невеликого (до сотні років) історичного часового відтинку. Са­ме час розділяє й об'єднує ці два наукові підходи. Такий методологічний підхід забезпечує правильне пізнання глобального історичного процесу, тобто фактичної історії.

У зв'язаному процесі минуле пояснює сьогочас­не, й відповідно — правильне усвідомлення сучас­ності дає можливість прогнозувати майбутнє. Інверсія на цьому рівні швидко призводить до вик­ривлення майбутнього. Вона може проявлятися і у замовчуванні чи утаємниченні частини інформації, і в перекручуванні історичної інформації.

Так, наприклад, тривалий час замовчувалося існування трипільської цивілізації. Наприкінці ХХ ст. встановлено, що історія українського народу сягає глибокої давнини і пов'язана з арійськими племенами. Встановлено спільне коріння руського й німецького народів, а якби це було відомо світовій спільноті на початку ХХ ст., можливо, й хід історії після 1940 року був би іншим.

Значних перекручувань зазнала історія рево­люційних подій 1917 року та подальшого розвитку Радянського Союзу, ролі Сталіна та інших політич­них діячів минулого. Якби ці історичні події висвітлювалися правильно, можливо, й події 90-х років ХХ ст. розвивалися б інакше, зокрема своєчасне розкриття планів світового панування фінансових лихварів, які — і на початку минулого століття, і наприкінці його — грабували й продов­жують грабувати український народ.

Проте в соціології важливим є не просто час, а біологічний час — час зміни поколінь людей і пере­дача накопичених знань одного покоління іншому на генетичному рівні. У всій історичній практиці, а ХХ ст. особливо, багато пропагандистсько-ідео­логічних трюкацтв, розрахованих на мобілізацію зу­силь покоління, що живе за фальшивою ідеологією, впровадженою терором (побудова комунізму, світо­ва революція тощо), з подальшим засудженням цих поглядів під час зміни одного покоління іншим.

Можливим є формування різних етапів за життя кількох поколінь для досягнення кінцевої мети че­рез десятки чи сотні років: перше покоління зорієнтовано на революційну пропаганду, критику національної держави, терор; наступне — здійснює революцію й веде війну на її захист; третє — будує нове суспільство, мета якого «світле майбутнє»; наступні покоління визнають помилки попередніх поколінь і починають їх виправляти під керівницт­вом, і за рецептами закордонних «учителів», до яких переходить влада, і власність задуреного наро­ду. Тим часом сценарій усіх етапів могла написати «невидима рука» світових лихварів.

Таким чином, будь-яка соціологія, що перебуває на службі у світової закуліси, завжди намагається показати тільки частину історичних фактів мину­лого, вибудовуючи з них замовні міфи. Головна роль у цих теоріях, безумовно, належить «біоробо-там». Так, радянська наука створювала міфи про «прокляте» минуле (до 1917 року), про «досягнен­ня» сучасності й про «світле» майбутнє, але зовсім не вивчала об'єктивного характеру суспільних про­цесів минулого, аби дати рекомендації суспільству для забезпечення «світлого» майбутнього. Ко­муністична теорія фактично перекрутила всю (до 1917 року) історію Російської імперії. І нині відбу­вається викривлення історії — і минулого, і сучас­ності. І знову тут як тут «біороботи».

Чому засоби масової дезінформації й сила-силен-на книжок так смакують тему «сталінських реп­ресій», однак жодного слова про розгул у ті роки троцькістських репресій, спрямованих на те, щоб «у найтісніших контактах з найбільшими заоке­анськими банкірами роздавити через криваві бойні Росію і на її рештках зміцнити владу сіонізму та­кою мірою, аби перед нею весь світ впав на коліна»?

3. Фактологічна зброя

Це інформація прикладного характеру, а саме — релігії, ідеології, технології, описова інформація часткових і узагальнених процесів. Саме факто­логічною зброєю за допомогою ідеології, релігії, культурної інверсії можна розкласти і підпорядку­вати собі противника. Перед цією зброєю усі дер­жави виявилися однаковою мірою беззахисними — багаті й бідні, переможці й переможені.

У створенні різноманітних теорій широко вико­ристовуються методологічні підходи, розроблені на перших двох рівнях.

Створення християнства породило «християнсь­кий світ», а ісламу — «ісламський світ». Ці два світи об'єднали під своїм прапором величезну кількість народів, але водночас вони й розділили народи на два величезні табори. Саме ці дві концепції в ХІХ–ХХ ст. практично знищили майже всі корінні культури Африки.

Пізніше з'явилися різні світські теорії, з яких найбільшою об'єднавчою силою стала комуністич­на ідеологія. Саме вона створила «світ соціалізму» і «світ капіталізму», що об'єднали багато країн, але, знову ж таки, поділили людство на два анта­гоністичні табори. Біля джерел теорії насильства стояв Ф. Енгельс. Його погляди на світ ґрунтува­лися на матеріалістичному підході — історичний матеріалізм, який проголошує «теорію класової боротьби» як основного стимулу розвитку людства. За Енгельсом, розвиваються тільки ті суспільства, де є поділ на класи, а як же безкласові суспільства далекого минулого — невже вони не розвивалися?

Нарешті, націоналістичні теорії охопили визна­чену групу народів, яка з різних причин не змогла розвиватися та існувати. Хоча саме націоналістичні теорії на короткому проміжку глобального історич­ного процесу виявилися найпродуктивнішими і найжиттєздатнішими. Ці теорії, де не було глибо­кого наукового аналізу в питаннях розвитку людства, ґрунтувалися на помилкових положен­нях, узятих чи то безпосередньо з біології — теорія расової боротьби (абсолютизація теорії виживання видів), чи то з комуністичної ідеології, але без її яд­ра — класової боротьби (наднаціональний і надкла­совий народ).

Вульгаризація просторового чинника й ототож­нення його з територією держави призвело до формування наукового обґрунтування захоплення те­риторій, розселення інших народів і провадження політики геноциду проти них задля розширення життєвого простору (Німеччина 1930-х—1940-х років).

Опираючись на фальшиву теорію, радянська нау­ка зазвичай займалася абсолютизацією промисло­вого чинника в економічному розвитку будь-якої країни. На практиці це призводило до заперечення екологічних проблем, приниження ролі сільського господарства (єдиного виробника продуктів харчу­вання) в економічній могутності країни, трактуван­ня просторового чинника як географічного. Погляд на географію, зокрема й економічну, без зв'язку з історією й політикою призвело до заперечення гео­політики й фрагментарності у розгляді проблем світового розвитку.

У всіх світоглядних системах (релігії, ідеології) йдеться про одне й те саме, але в них використано різну термінологію і детальніше розглянуто різні аспекти життя. Тому доцільним є розгляд різних світоглядних систем у повноті й детальності карти­ни цілісного світу, яка постає перед людиною в ре­зультаті освоєння нею нової світоглядної системи.

Яка із світоглядних систем краща? Мабуть, та, на основі якої можна детальніше й глибше прогнозу­вати розвиток тих чи інших процесів і використо­вувати прогностичну інформацію на практиці.

Знання видів інформаційної зброї і факту її зас­тосування дає можливість на рівні держави захи­щати свій інформаційний простір.

Матеріальна зброя

1. Економічна зброя

Вона включає засоби економічної боротьби за де­зорганізацію структур противника і наступне пог­линання (світові гроші, кредитно-фінансова систе­ма з лихварським відсотком, економічна блокада). Історія показала, що цей вид зброї хоч за силою впливу і досить тривалий, однак не призводить до остаточного поневолення. З іншого боку, розвиток певних напрямів у економіці «чужої» держави з ме­тою її виснаження можна інспірувати брехливою теорією. Застосування до багатьох країн світовою закулісою кредитно-фінансової системи, що ґрун­тується на позичковому проценті, в принципі не дає змоги цим країнам вийти з боргової кабали. Спроба Румунії закінчилася «демократичною рево­люцією» і вбивством Н. Чаушеску. Згадайте 1950 рік, коли Сталін прийняв рішення про золотий еквівалент для карбованців замість доларів і фунтів стерлінгів. Через три роки Сталіна не стало.

2. Зброя геноциду

Ця зброя діє досить тривалий час. Вона вражає не тільки нинішні, а й майбутні покоління (це ядерна, біологічна,  хімічна,  генно-етнічна,  наркотична зброя тощо). Ядерна зброя — це не тільки вражен­ня ядерними вибухами, а й засмічення території противника радіоактивними відходами в результаті інспірованої аварії атомної техніки мирного приз­начення. Зброя геноциду — це різні хімічні препа­рати вибіркового враження, наприклад, гербіциди, що їх застосовували американці під час війни у В'єтнамі.

Проти українського народу застосовують такі ви­ди геноциду, як: етнічний, алкогольний, наркотич­ний, інформаційно-економічний. Етнічний гено­цид проявляється у вигляді безконтрольних міжетнічних шлюбів, що призводять до появи гене­тично ослабленого потомства, сексуальних збо­чень. Багато вчених Заходу займалися вивченням питань міжетнічних шлюбів і дійшли висновку, що в таких шлюбах у більшості дітей спостерігається значне зниження інтелектуальних можливостей порівняно з одним із батьків. Оскільки на Заході генетику визнавали, то вдалося з наукових позицій пояснити це явище: якщо частина знань людини зберігається на генетичному рівні, то діти, народ­жені у змішаному шлюбі, отримують середню суму батьківських знань, накопичених на цьому рівні. Є й інший негатив — наприклад, високий відсоток смертності тощо. Однак я не зупинятимуся на цьо­му. Скажу лише, що в селекції запроваджуються найвищі вимоги до елітних виробників потомства. Зупинюся коротко на зброї етнічного геноциду, що її названо сексуальними збоченнями. Дослідження показали, що кількість гомосексуалістів у різних народів сягає 2–4%. Найбільший відсоток їх у країнах Західної Європи, де нема приросту насе­лення. Як стверджують соціологи і психологи, коли гомосексуалістів більш як 5% популяції того чи іншого народу, починаються незворотні процеси, які призводять до поступового зниження його по­пуляції — до 3% щорічно. Усе це чудово розуміли в давнину, коли гомосексуалізм вважали найтяжчим злочином і за нього карали смертю. Пізніше в ба­гатьох країнах, де намагалися будувати незалежне від світової закуліси суспільство, за гомосексуалізм притягали до карної відповідальності. Так, у Німеч­чині в 1933–1945 роках гомосексуалістів чоловічої статі ув'язнювали в жіночі тюрми, а жінок — у чо­ловічі, в результаті чого ті поверталися до нормаль­ної сексуальної орієнтації за 1–2 роки. Жорстоко, але, вочевидь, правильно.

Найдавнішою формою геноциду є алкоголь і нар­котики. Так, її застосовували в Америці колонізато­ри для знищення індійців, які тепер живуть у власній країні в резерваціях.

Інформаційно-економічний геноцид із застосу­ванням телебачення та інших видових засобів пере­дачі інформації полягає у пропаганді «культури» і «цивілізованості життя» кожної сім'ї за певними стандартами, з одного боку, і створенні певних еко­номічних умов, за яких ці стандарти виявляються недосяжними для більшості членів суспільства. У цьому разі перед молодими людьми виникає прос­тий вибір: або життя без сім'ї (вільний секс, куль­турний відпочинок, вибір будь-яких умов праці, ви­сокі прибутки, або створення сім'ї і виховання дітей в нелегких умовах).

І дуже часто люди обирають перший шлях. Тому за умови вмілого використання ЗМІ і створення відповідних соціальних умов, у державі можна до­сягти вражаючих результатів зниження чисель­ності населення, руйнуючи цінність сім'ї як основи кожного суспільства. Ця форма геноциду — лише прояв відомого положення «демократичного суспільства» переважання прав людини над права­ми держави.

Інформаційний геноцид проявляється і в уміло­му використанні ЗМІ. Впливаючи на психіку, мож­на псувати настрій і тим самим спричиняти погіршення стану здоров'я людини. Наукові роз­робки психологів доводять, що людина повинна от­римувати 35% позитивних емоцій, 5% — негатив­них і 60% — нейтральних. Порушення цього співвідношення призводить до хвороби, а то й смерті індивіда. Проведений Книжковою палатою України ім. І. Федорова аналіз 20 українських газет показав, що вся газетна інформація розподіляється таким чином: нейтральна — 53%, негативна — 27%, збалансована — 13%, позитивна — 7%. Такий роз­поділ інформації викликає у нормальних людей не­гативні емоції, що руйнують психіку, спричиняють скорочення тривалості життя.

Матеріали про успіхи в українській політичній, економічній, соціальній, культурній, науковій сфе­рах, про загальнолюдські цінності, захист прав лю­дини, свободу особистості не часто з'являються на сторінках газет. Фахівцями досліджено, що це приблизно 7% усієї газетної інформації.

Маючи такі цифри, чи можна говорити про здо­рове суспільство?

3. Звичайна зброя фізичного враження

Це зброя, яку безпосередньо використовують під час війн.

Виникає запитання: а як закулісним правителям вдається, використовуючи ідеологію духовного сіонізму, керувати такими глобальними процеса­ми? Тривалий час я не міг знайти відповіді на це за­питання. Тепер моя відповідь така. Сіоністські ор­ганізації в кожній країні світу поділяються на три групи: окремі помічники — добровільні помічники Моссаду («сайанім» чи «сайани»), які не отримують грошей за свою роботу, щоб їх прийняли за платних агентів; велике проізраїльське лобі, яке має мобілізу­вати всю єврейську громаду для виконання завдань Моссаду (це легко зробити, якщо дослухатися до думок лідера єврейської громади України Рабино­вича: «Усім зрозуміло, що євреї в діаспорі во­лодіють, так би мовити, подвійним внутрішнім гро­мадянством; вони лояльні до країни, в якій живуть і працюють, наразі їхні серця належать Ізраїлю». (Цит. за кн. Э. Ходос: «Еврейский фашизм или Ха-бад — дорога в ад»); і орден «Бнай Бріт» («Сини Заповіту»), члени якого у дружніх стосунках з неєвреями, а усіх, кого не можуть перетягти на свій бік, затавровують як антисемітів. З такою тристу­пеневою тактикою в усіх країнах сіоністи досяга­ють успіху.

У Четвертій світовій війні світова закуліса прис­тупає до вирішення другого етапу — заміни національних еліт інтернаціональними. На цьому етапі інтернаціональність банків і грошей породи­ла інтернаціональність нових еліт. Проте еліти зі сфери матеріального виробництва, науки й освіти значною мірою національні. Вони фінансували й фінансують націоналістичні партії. Нині у багать­ох країнах точиться боротьба між цими елітами. Тож найважливішим питанням в умовах сучасної війни є формування національної закуліси — національної еліти для управління Українською державою.

Ми завжди повинні пам'ятати: Людство — це соціальне життя, де Добро і Зло — його полюси. Су­перечності між цими полюсами супроводжуються постійною боротьбою процесів, що становлять ос­нову розвитку. Перемога Зла неможлива — парази­туючи на Добрі, воно загине, якщо знищить свого носія. Тому перемога зла суперечить самій формулі нескінченності Всесвіту.

Примітки

1. Еврейская энциклопедия / Под общей ред. д-ра Кацнельсона. — Издание Общества для Научных Еврейских Изданий и Изд-ва Брокгауз-Ефрон. — СПб. — Т. 14. — С. 330–333.

2. Там само. — С. 347.

3. Там само. —Т. 3.— С. 479–486.

4. Козенков Ю. Необъявленная война. — М.: Фонд на­циональных перспектив. — 2004. — С. 13–14.

5. Там само. — С. 12.

6. Там само. — С. 20.

7. Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию на­циональной безопасности. — Алма-Ата: Изд-во «Верный». — 1999. — С. 8.



передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту