головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 7/2005 
Персонал № 7/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсІсламська Республіка Іран:
діалог між цивілізаціями і боротьба з тероризмом

Бахман Тахеріян МОБАРАКЕ,
надзвичайний і Повноважний Посол Ірану в Україні

В ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного!

Насамперед вважаю за необхідне від імені Ісламсь­кої Республіки Іран, яка є основоположником кон­цепції діалогу між цивілізаціями, привітати прове­дення цієї конференції й у свою чергу подякувати ша­новному пану Щокіну та іншим шановним керівни­кам МАУП за глибоке розуміння цієї концепції і зу­силь задля розширення діалогу, миру і дружби між представниками різних культур і цивілізацій, зокре­ма між ісламським світом і народом України.

Поза сумнівом, діалог між цивілізаціями — це по­чаток нового шляху до кращого майбутнього. Діалог між цивілізаціями — це реальний шлях до співісну­вання і взаємодії між вільнодумними і спраглими справедливості народами і культурами. Так ми мо­жемо знайти спільну мову для відповіді і вирішення загальних проблем людського співтовариства, як-от тероризм, СНІД, порушення прав людини, еко­логічні проблеми, бідність і слаборозвиненість, а та­кож усунути неправильне сприйняття і протиріччя.

Загрозою для сучасного світу є прагнення до світового панування, яке проявилося після 11 ве­ресня у зростанні мілітаризму і застосуванні сили або в погрозах застосувати силу з метою вирішення міжнародних проблем.

Сучасні прагнення до світового панування спря­мовані і на релігію, і на демократію, і на свободу людей. Одні зловживають релігією, інші зловжива­ють поняттями демократії і безпеки і під цими гас­лами дбають лише про свої інтереси. Страшні ката­строфи, які виникли в Іраку, Палестині й Аф­ганістані, свідчать про облудність цілей США в розвитку демократії і свободи у світі.

Упродовж більш ніж піввіку люди світу є свідка­ми систематичних порушень прав людини на Па­лестинській землі, цілеспрямованого винищування еліти і керівників палестинських груп, яке не при­пиняється, політики геноциду, яку проводить сіоністська держава, і постійної підтримки цих акцій з боку уряду США. Це стало причиною того, що палестинська криза — одна з найбільших тра­гедій і катастроф людства — перетворилася в серйозну загрозу для світу і міжнародної безпеки.

Ісламська Республіка Іран, зважаючи на основні принципи своєї зовнішньої політики, тобто прин­цип діалогу між цивілізаціями і культурами, розви­ток співробітництва, створення атмосфери довіри й усунення напруги на міжнародній арені, морально підтримала інтифаду палестинського народу і рішу­че засудила злочини режиму, який окупував Гудс (Єрусалим), підтримує утворення незалежної Па­лестинської держави зі столицею у священному місті Гудс (Єрусалим), що був виявом і втіленням поваги до всіх божественних релігій, і є невід'є­мною частиною мусульманської землі.

Із позиції Ісламської Республіки Іран, єдиний шлях до встановлення шляхетного миру в близь­косхідному регіоні — це увага до коренів і ґрунту, які спричинили кризу в Палестині. Іран твердо переко­наний, що досягнення безпеки і міцного миру, змен­шення страждань і болю палестинського народу пот­ребують серйозних і практичних кроків світової гро­мадськості, особливо ООН і Ради Безпеки з метою протистояння тероризму і расизму, підтримки палес­тинської інтифади задля задоволення основних прав народу Палестини, зокрема права на самовизначен­ня, повернення всіх палестинських біженців і мирне співіснування між усіма божественними релігіями на землі Палестини.

Протистояння тероризму та расизму, його офіційним проявам і втіленням — сіоністському режиму, дії якого на палестинських територіях пос­тавили під загрозу мир і міжнародну безпеку, має потребу у визначенні юридичних і законних меж, політичної свободи всіх країн, злагоди і допомоги світового співтовариства.

Ісламська Республіка Іран підтримує всі міжна­родні кроки з метою протистояння тероризму і расиз­му в межах ООН, і переконана, що ці кроки повинні бути різносторонніми і спиратися на загальну волю, а будь-які спроби США у односторонніх, і його волюн­таристських рішеннях лише сприяють ускладненню ситуації, і збільшують кризу в регіоні і світі.

Ініціатива діалогу між цивілізаціями була вису­нута Президентом Ісламської Республіки Іран 4 листопада 1998 року в ООН. Далі ООН проголоси­ла 2001 рік Роком діалогу між цивілізаціями. Зат­вердження цієї концепції 189 країнами-членами ООН і її реалізація 9 листопада 2001 року стали ефективною відповіддю на нестабільність і волюн­таризм на міжнародній арені, які загрожують стабільності у світі.

Пропозиція Ісламської Республіки Іран щодо діалогу між цивілізаціями висунута у час, коли змінювалася міжнародна структура й уряд США прагнув досягненням своєї односторонньої і не-легітимної мети внести розбрат між народами, культурами і давніми цивілізаціями, нав'язати аме­риканський погляд на життя усьому світу.

Необґрунтовані звинувачення США на адресу Ісламської Республіки Іран і спроби позбавити її права на використання атомної енергії в мирних цілях розцінюються як дискримінація і спроба до­вести логіку сили, позбавити незалежні і миро­любні народи права на розвиток і прогрес свого суспільства.

Ісламська Республіка Іран, дотримуючись поло­ження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і проводячи діяльність, яка сприяє довірі, підкреслює своє право на технології використання атомної енергії в мирних цілях. Я впевнений, що дискримінаційними і вибірковими підходами не­можливо вирішувати проблеми світового співтова­риства.

Уряд Ірану дотримується своїх зобов'язань за до­говором про нерозповсюдження ядерної зброї і вва­жає мирну атомну технологію необхідною для свого національного розвитку. Наша держава веде перего­вори з європейськими країнами, щоб зберегти своє невід'ємне право на використання атомної енергії в мирних цілях із дотриманням положень зазначеного договору.

Акцент на спільності культур, цивілізацій і поши­ренні культури справедливості, миру, дружби, взаємної поваги прав — надійна перспектива для світового співтовариства. Досягненню цієї мети ма­ють сприяти насамперед письменники, мислителі, діячі освіти, вчені і дослідники.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту