головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 11/2005 
Персонал № 11/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсПошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій

Людмила ЧЕКАЛЕНКО,
кандидат історичних у наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Найскладнішою пробле­мою у взаємодії держав і мі­журядових організацій є співвідношення державного суверенітету [9] й елементів наднаціональності в компе­тенції міжнародних структур. Принцип суверенітету тоб­то непідлеглість держави ін­шій вищій владі, традиційно розглядався як основополож­ний у міжнародних відноси­нах. У ХХ ст. саме цей прин­цип визначав відносини між державами Європи і поши­рився на весь світ, а сформована на його основі міждержавна система відносин стала універсаль­ною. Паралельно розвивалася і система міжна­родних організацій, участь в яких може передба­чати певні поступки в елементах державного су­веренітету.

Питання суверенітету цікавили практично всіх дослідників, які займалися правовими нор­мами формування держави, а також історією становлення і розвитку державної влади. Про особливості державного суверенітету згадували такі провідні аналітики, як Р. Арон, Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж. Руссо, Х. Булл, К. Маркс та багато інших. Із сучасних представників західної шко­ли всесвітньовідомі С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма, американський літературознавець М. Хардт, політичний філософ А. Негрі, професор Гарвар­дського університету С. Хоффман тощо; з ро­сійських філософів і політиків — М. Бердяєв, . М. Бакунін, В. Ленін; із сучасних політологів — Г.Манов, К. Гаджієв, Б. Кистяковський, О. Дугін, О. Кузнєцова, М. Кавешніков та ін. Поглиб­лено проаналізовано європейське право в пра­цях російського правознавця Б. Топорніна, історика-міжнародника Ю. Колосова. Серед предс­тавників української наукової школи правозна­вства і політології привертають увагу дослід­ження правових засад держави і міжнародних структур В. Василенка, В. Бруза, Ю. Мацейка, а також В. Муравйова, В. Копійки і Т. Шинка­ренко та ін.

Як реалізовуватиметься принцип суверенітету у ХХІ ст., чи зазнає він якихось змін і перетво­рень? Водночас хвилює: наскільки елементи наднаціональності міжнародних структур суміс­ні з такою ознакою держави, як суверенітет?

Зазначені питання є предметом розгляду у зап­ропонованій статті.

За прийнятним визначенням, суверенітет дер­жави має два основні аспекти: здатність держави самостійно представляти свою владу на території, окресленій державним кордоном або позна­ченій іншими ознаками належності до державної території, яку держава контролює, та спромож­ність самостійно приймати рішення в міжнарод­них відносинах.

Тобто визначення поняття «суверенітет» мож­на було б трактувати, як здатність держави чи­нити ті або інші дії без формальної підпорядко­ваності іншій державі. Отже, у нинішніх умовах світового розвитку суверенітет держави — її не­від'ємний атрибут і ознака факту державності. Поза сумнівом, основним елементом міжнарод­них відносин були і є суверенні держави, які здійснюють на своїй території всю повноту законодавчої, судової та виконавчої влади, а також контролюють свою територію.

Згадана проблема стала стрижневою у визна­ченні подальшого розвитку держав різних ареа­лів Земної кулі, зокрема і Європейського конти­ненту. Захисники суверенітету вбачають у ньому європейські корені, стверджуючи, що це європей­ське поняття відіграло роль своєрідного каменя європоцентризму. Цікавість до феномену сувере­нітету особливо зростала у періоди посилення внутрішніх і зовнішніх загроз. Питання європей­ської єдності хвилювали політиків саме під час протистояння держав, посилення загрози зни­щення паростків демократії. У період Другої сві­тової війни під час панування нацизму серед на­селення європейських країн неухильно зростала кількість прихильників ідеї пожертвувати дер­жавним суверенітетом заради європейської феде­рації як гаранта миру та безпеки [11]. Після війни країни Європи впритул наблизилися до вироб­лення інтеграційних концепцій, вважаючи інтег­рацію найефективнішим чинником федеративно­го об'єднання. Прихильники іншого шляху роз­витку Європи — конфедерації — надавали перевагу нижчому рівню локалізації міжнародної правосуб'єктності. Основним гарантом цілісності державного суверенітету в такому випадку мало б стати право вето, яке дало б змогу заблокувати рішення центральних органів, якщо таке рішення не відповідає національним інтересам суб'єктів конфедерації.

Повертаючись до федерального устрою, зазна­чимо, що суверенітет у такій державі не можна поділити між федерацією та її суб'єктами. Феде­рація — це одна держава, а не союз держав, які «віддають» частину свого суверенітету на ко­ристь федеральної влади. У федеративній держа­ві суверенітет має федерація, а не її суб'єкти. За таким принципом будується і Європейський Со­юз, який значно обмежує суверенітет об'єднаних країн.

Практичне застосування положень функціона­лізму в практиці міжнародної інтеграції виявило його вади. Поява громіздких і багаточисельних бюрократичних організацій спричинила нові проблеми координації. На практиці функціо­нальна співпраця не призводить автоматично до «відмирання суверенітету», навпаки, передання у «загальний котел» частини політичної та воєн­ної компетенції створює нові проблеми. Отже, така співпраця вимагає заходів політичного ха­рактеру.

Відомий теоретик інтеграційного напряму С. Хоффман наполягає на необхідності збере­ження державного суверенітету. Водночас він надає цьому поняттю гнучкішого характеру і не заперечує можливості його еволюції відповідно до змін державних інтересів та зовнішніх чинників. Згідно з його поглядами регіональна інтег­рація стала нічим іншим, як серією поміркова­них пристосувань до глобального тиску [10].

Принцип суверенної рівності держав закріпле­но в статуті ООН (п. 1 ст. 2), де зазначено, що Організація Об'єднаних Націй «заснована на принципі суверенної рівності всіх її членів» [8]. Дії міжнародного права традиційно припиняли­ся на кордонах суверенної держави, у межах якої все підпорядковувалося її юрисдикції. Із вищого принципу суверенітету випливає і принцип не­втручання як зобов'язання інших суб'єктів не втручатися у внутрішні справи держави без зго­ди останньої. Повага до суверенітету і невтру­чання залишаються центральними принципами міжнародного життя, що сприяє мирному співіс­нуванню різних держав світу.

Зрозуміло, що абсолютного суверенітету не іс­нувало. Держави, укладаючи договори або ство­рюючи відповідні закони, могли відмовитися від частини свого суверенітету навіть на двосторон­ньому рівні. Нині підтвердженням цього можуть бути принцип екстериторіальності дипломатич­них представництв іноземних держав; зо­бов'язання низки держав виконувати рішення Європейського Суду з прав людини за скаргами власних громадян; глобальні радіо, телебачення та Інтернет, які втручаються практично без доз­волу в державні справи, що є ознакою зростаючої загальної глобалізації.

Принцип суверенної рівності покладено в ос­нову статуту Організації Об'єднаних Націй, створення якої знаменувало перехід світового співтовариства до обмеження можливостей застосувати силу проти держав. Згідно зі ста­тутом ООН, кожна держава має право захища­ти свій територіальний суверенітет і жодна з інших держав не може його порушувати. Але, з іншого боку, в статуті ООН зафіксовано, що за рішенням Ради Безпеки на такий суверенітет можна не зважати, якщо позиція держави ква­ліфікується як така, що порушує міжнародний мир та завдає шкоди іншим державам (здій­снює агресію проти іншої). У такому разі по­дібні санкції є виправданими. Були випадки, коли санкції (зокрема збройне втручання) зас­тосовувалися без юридичних обґрунтувань. Наприклад, операція США в Іраку, де втручан­ня реалізували без формальних підстав, якими мали б бути експертні висновки комісії Х. Блікса, що діяла під егідою ООН і займалася пошуком заборонених видів зброї. Суверенітет об­межувався без санкціонування ООН у 1978 р. вторгненням В'єтнаму в Кампучію, 1979 р. — Танзанії в Уганду, 1999 р. — НАТО в Косово то­що.

До зазначеного додамо, що держави, які підпи­сали документи ООН про дотримання прав лю­дини, зобов'язалися тим самим забезпечувати їх. Але яким чином це реалізувати, якщо- -держава реально не дотримує прав людини, або права по­рушуються внаслідок військових конфліктів?

Проблемні питання, пов'язані з недотриман­ням прав людини, їхнім грубим попранням у низці країн (Руанда, Судан, Демократична Рес­публіка Конго, Чад тощо), змушують замислити­ся над тим, чи може держава вважатися суверен­ною, коли її уряд не тільки не виконує свої фун­кції із захисту своїх громадян, а й нездатний до цього. У такому випадку постає гуманітарне пра­во — право втручання заради захисту людини-громадянина. Тобто виникає ідея втручання ін­ших сторін усупереч волі самої держави.

Виокремлюються два засоби обмеження суве­ренітету: добровільний і примусовий. Добро­вільне обмеження суверенітету відбувається то­ді, коли кілька держав створюють нову політич­ну спільноту або об'єднуються в союз, відмовля­ючись від деяких прав на користь наднаціональ­них органів влади. Найдалі просунулися в цьому країни Європи, утворивши систему взаємного втручання у внутрішні справи одна одної. Євро-союз відмовився від розмежування сфер внут­рішньої та зовнішньої політики, відносини між його членами опираються на добровільний обме­жений суверенітет і допущено втручання ззовні у випадку порушення домовленостей.

Примусове обмеження суверенітету відбува­ється у тих випадках, коли держава, застосовую­чи силу втручається у справи іншої з метою вре­гулювання її внутрішніх конфліктів. Втручання відбувається без згоди держави і без санкції між­народного співтовариства. Примусове обмежен­ня суверенітету має тимчасовий характер і три­ває доти, доки внутрішні конфлікти не будуть врегульовані або іноземні війська не залишать територію держави внаслідок інших причин. От­же, у застосуванні принципів примусового обме­ження суверенітету можна помітити елементи наднаціональності, які також присутні у механіз­мі діяльності деяких спеціалізованих установ ООН. Так функціонує ООН, ЕКOСОС (Соці­альна і економічна рада Об'єднаних Націй), що отримала мандат на координацію міждержавної діяльності у відповідних сферах.

Застосування сили є проблематичними у між­народній політиці. Дедалі більше прихильників, які вимагають перегляду положень ст. 2 Статуту ООН [6], яка не допускає втручання у внутрішні справи держави, за винятком тих випадків, коли події всередині держави загрожують міжнародному миру і безпеці. Під цей принцип провідні держави світу поч'али' «підтягувати» регіональні кризи, де існували їхні прямі стратегічні інтере­си. Поступово поширюється трактування загроз, спостерігається перегляд критеріїв втручання. Зростає значимість положення про гуманітарне право на: втручання у внутрішні справи іншої держави в разі порушення нею прав своїх грома­дян, безсилля влади, ведення громадянської вій­ни, здійснення геноциду тощо. Право втручання застосовувалось під час чехословацьких подій («доктрина Брежнєва»), афганської війни (докт­рини Брежнєва і Рейгана), ліванської та іраксь­кої операцій США тощо.

Хоча принцип суверенності закладено у систе­му міжнародної безпеки, його зміст і нині не можна назвати прозорим. Розмитість поняття дає змогу окремим державам зловживати насам­перед у сфері прав громадян. Суверенітет у та­ких ситуаціях використовують у ролі правового прикриття, яке захищає державу від втручання в її справи з причин гуманітарного характеру.

Міжнародна практика свідчить, що більшість держав, чий суверенітет був де-факто обмеже­ний під час миротворчих або гуманітарних опе­рацій ООН (Сомалі, Афганістан тощо), на мо­мент вторгнення були державами, які прийнято вважати недієздатними або такими, що розпада­ються (failed states). Вони перебували у стані або на порозі громадянської війни, причини якої — в релігійному (Судан і Ліван), міжетнічному (Конго, Руанда, Бурунді і Уганда) або політич­ному (більшість держав) протистоянні складо­вих суспільства. Насилля в цих державах досяг-ло перманентного характеру: масштаб людських втрат сягнув у Лівані 140 тис. осіб, у Руанді — по­над мільйон, що змусило міжнародне співтова­риство втрутитися в їхні внутрішні справи. Кор­дони таких держав є відкритими, оскільки цент­ральна влада не в змозі їх контролювати, напру­ження передається сусіднім країнам. Так, афган­ська криза й досі загрожує Узбекистану і Таджи­кистану, вона стала підґрунтям для екстремістсь­кого угруповання «Аль-Каїди», а напруження, що поширилося на ядерні держави (Пакистан), посилило небезпеку в регіоні.

Які існують міжнародні засоби для подолання імунітету держави, яка тероризує своїх громадян? Питання застосування сили проти держави нале­жить до компетенції тільки Ради Безпеки ООН, але прихильники гуманітарних інтервенцій стверджують, якщо гуманітарна інтервенція не порушує територіальної цілісності і не веде до втрати полі-тичної незалежності, вона не суперечить прийня­тим нормам (гл. 1, ст. 2 Статуту ООН) [8].

Ще один аргумент щодо застосування приму­сового обмеження суверенітету полягає в тому, що несанкціоновані ООН гуманітарні інтервен­ції допустимі у тих випадках, коли Рада Безпеки не має можливості реалізувати мету захисту лю­дини. Водночас Рада Безпеки у змозі визначати існування загрози миру акт агресії тощо. Саме це право (глава 7, ст. 39 Статуту ООН) стало осно­вою для початку інтервенції в Руанді та Гаїті. Більшість таких інтервенцій реалізували США, оскільки американські претензії до ООН поляга­ють у неефективності її діяльності в миротворчій і гуманітарній сферах. Досліджуючи політику Сполучених Штатів, можна помітити, що будь-яка інтервенція завжди зумовлена практичною, а не альтруїстичною зацікавленістю Америки. У разі невиконання поставленої мети, завдання пе­рекладається на ООН, як це спостерігалося на прикладі втручання американських військ у Лі­берію [5].

Не відпрацьовано також механізм застосуван­ня рішень Ради Безпеки з політичних мотивів. Рішення Міжнародного суду ООН впроваджу­ється лише через добровільне підпорядкування, скоординовані міжнародні санкції, а також посе­редництво третіх держав. Резолюції Ради Безпе­ки впроваджувалися за допомогою національних цивільних або кримінальних заходів покарання за порушення економічних санкцій, а коли необ­хідно було застосовувати силу то через коаліції зацікавлених держав-членів, які використовува­ли національні збройні сили у випадках отри­мання дозволу з боку Ради Безпеки ООН або регіональних міжнародних організацій [1].

Із метою вироблення відповідного механізму втручання заради захисту держав від розпаду, провідні експерти пропонують створити своєрід­не поле світової врівноваженості. Але проблема полягає в тому що у міжнародного співтоварист­ва немає гідної альтернативи і виробленого ефек­тивного, комплексного механізму «рятування» держав, які можуть втратити свою цілісність.

Своєрідний вихід із конфліктних ситуацій вба­чають в обмеженні суверенітету. З цією метою пропонується розробка і впровадження системи, яка містила б, по-перше, закріплення принципу дотримання не тільки прав, а й обов'язків дер­жав, невиконання яких загрожуватиме відповідними санкціями. До таких обов'язків належить і дотримання положень гуманітарного права. По-друге, розглядається можливість запровадження практичних дій щодо обмеження суверенітету і стратегій довгострокової участі у недієздатних державах (майже до військової інтервенції). Та­кий захід пропонується реалізувати через залучення до контролю над кризовою державою кра­їни стабільної (наприклад, 1976 р. Сирія контро­лювала наведення порядку в Лівані, отримавши на це своєрідний мандат від регіональних органі­зацій Близького Сходу). Роль так званих опіку­нів можуть брати на себе й «блакитні шоломи» ООН, як це спостерігалося у Сьєрра-Леоне 2000 р. (миротворці Великої Британії) або в Демокра­тичній Республіці Конго 2003 р. (французькі ми­ротворці). Третій етап полягає у розробці захо­дів, які об'єднають існуючі механізми втручання в єдину систему обмеження суверенітету, тобто вироблення нормативно-правового визначення подібних випадків і вироблення санкцій, що зап­роваджуватимуть гуманітарне право.

Слід додати і необхідність визначення шкали гуманітарних порушень і запровадження систе­ми гуманітарних санкцій щодо держав-вину-ватців, можливо, на зразок існуючої в ЄС. По­дібний випадок спостерігався на початку 2000 р. в Австрії, коли з'явилася загроза утворення ко­аліційного уряду з домінуванням у ньому пра­ворадикальної Австрійської партії свободи (тоді ЄС оголосив про запровадження проти Австрії санкцій і усунув австрійських предс­тавників від участі в роботі управлінських ор­ганів Євросоюзу).

Отже, участь держави у міжнародній політиці через укладення договорів і угод не є обмежен­ням суверенітету, оскільки суверенітет обмеже­ний апріорі. Він є можливим лише у межах кор­донів держави. Обмеження суверенітету відбува­ється тоді, коли держава втрачає частину або всю сукупність прав, які випливають з її сувереніте­ту. Особливо чітко елементи такого механізму прописані в документах відомих провідних орга­нізацій: Європейському Союзі, НАТО, деяких структурах СНД (наприклад, ОДКБ) тощо.

Про реальний та ірреальний суверенітет є й ін­ша думка. Більшість дослідників [4; 5; 6] будь-який інтеграційний процес також розглядають як вихід за межі координації зовнішніх політик окре­мих держав і поступового передання сувереніте­ту новим комунітарним структурам. Проблема суверенітету держави у цьому контексті постає у вигляді зіставлення компетенцій держави і між­народної організації з приводу передання частини компетенції держави міжнародній організації або спільної реалізації окреслених функцій.

Зазначимо, що з юридичного погляду суверені­тет є компетенцією держави і трактується як єд­ність території, населення, влади, незалежності, етносу, монетарної системи тощо. Нині суверені­тет держави в усіх його проявах існує лише як відносний, обмежений внутрішнім і міжнарод­ним правом. Виникає запитання: де та межа, за якою обмеження суверенітету призведе до при­пинення існування держави як суб'єкта міжна­родного права? Сучасний розвиток політичної думки поки не дає відповіді на поставлене запи-тання.

Відомо, що міжнародні організації як форма багатостороннього співробітництва держав утво­рюються за необхідністю і виникають з об'єктив­них потреб міжнародних відносин. Право-суб'єктність міжнародної організації залежить від волевиявлення держав-членів, так само як її мета, компетенція, повноваження, характер рі­шень, що приймаються, структура органів та ін­ші параметри. Під час створення міжнародної організації, держави постають як суверенні і рів­ноправні, утворюючи організацію, на основі між­народного договору. На всіх етапах цього проце­су взаємодія держав має координуючу, горизон­тальну природу і є взаємодією суб'єктів одного рівня.

Набуття чинності статуту організації призво­дить до серйозних наслідків, головним з яких є поява нового суб'єкта міжнародного права, який не тотожний державам, що його створили. Утво­рена державами організація діє самостійно, часто незалежно від волі і прагнень окремих її учасни­ків, але водночас не завжди володіє сувереніте­том. Вона має обсяг повноважень, який необхід­ний для її функціонування. Повноваження орга­нізації визначають не тільки положення статуту, а й її власні цілі та принципи. Це дає змогу орга­нізаціям здійснювати діяльність, необхідну для досягнення мети, заради якої вони утворювалися.

Провідні міжнародні структури, спираючись на згоду держав, користуються засобами, що об­межують державний суверенітет. Наприклад, у прийнятті рішень із деяких питань, обов'язкових для всіх держав незалежно від їхньої думки, зас­тосовують заходи примусу, санкції. Часом вима­гається надання інформації з питань внутрішньо­го життя країни тощо. Хоча практично більшість примусових зобов'язань застосовують досить рідко, але вони існують.

Як вибудовувати відносини із згаданими структурами, вчить практика міжнародного спілкування. Зазначимо, що в разі побудови міжнародної організації на суверенній рівності держав-учасниць за принципом «одна держава — один голос», а також наявність права виходу з організації, закріпленого у статутних докумен­тах і затверджених ООН, певною мірою могли б бути гарантією, що організація не перетворить­ся на наддержавну структуру. При цьому, од­нак, не слід забувати, що добровільність обме­ження не впливає на результати. Наднаціо-нальність або елементи наднаціональної орга­нізації створюють умови, коли держава не має права впроваджувати дії і заходи, що належать до компетенції міжнародної організації та накладають зобов'язання'виконувати її рішення відповідно до повноважень організації.

Повноваження, які держави-члени надають ор­ганізації, не виключають відповідних повнова­жень держав у тих самих галузях діяльності: тоб­то суверенні права держав не замінюються пов­новаженнями організації. Тому можна стверджувати, що міжнародна організація не обмежує су­веренітету держав більше, ніж це робить міжна­родне право, що спирається на угоду держав.

Отже, деяким міжнародним організаціям дер­жави передали повноваження приймати обов'яз­кові рішення або діяти у визначених сферах, тим самим позбавивши себе свободи'дій. Це свідчить про те, що держави не поступаються частиною суверенітету, а на добровільних засадах обмежу­ють його, передаючи (делегуючи) певні повнова­ження міжнародній організації.

Тому зазначимо, що Європейський Союз унас­лідок його наднаціонального характеру поступо­во перетворюється на союзну державу. Установчі органи ЄС є уповноваженими створювати пра­вила, регламенти, директиви, які обов'язкові для виконання всім державам-членам. Водночас ЄС створив спеціальну структуру, яка контролює дотримання цих правил — Європейський суд має повноваження примушувати їх виконувати.

Із формальних позицій серед ознак наднаціональності, властивих ЄС, можна виокремити:

  • право на втручання у питання, що належать до внутрішньої компетенції держав;
  • покладання широких повноважень у вироб­ленні правил і контролю за їх виконанням на міжнародних службовців; .
  • право своїми рішеннями зобов'язувати і на­давати права фізичним і юридичним особам дер­жав-учасниць тощо.

Провідний український юрист-міжнародник В. Василенко серед ознак наднаціональності Єв­ропейського Союзу виділяє такі:

  • володіння органами співтовариств винятко­. вою компетенцією у сферах, які раніше належа­ли до суверенних прерогатив держав-членів;
  • правоздатність головного представницького органу співтовариств, у якому держави-члени мають нерівну кількість голосів, розширювати їхню компетенцію;
  • право органів співтовариств зобов'язувати своїх членів без їхньої згоди та супроти їхньої згоди через ухвалення обов'язкових постанов -більшістю голосів;
  • право органів співтовариств укладати від імені співтовариств угоди з третіми державами, які є обов'язковими до виконання;
  • право органів співтовариств зобов'язувати та уповноважувати своїми постановами та міжнародними договорами фізичних та юридичних осіб або структури держав-членів;
  • наділення непредставницьких органів, тобто органів, до яких належать міжнародні чиновники, своїми повноваженнями ухвалювати обов'яз­кові для держав-членів постанови, які стосують­ся суттєвих питань [2].

Усі перелічені ознаки наддержавності структур Євросоюзу не викликають сумнівів. Більшість експертів дійшли висновку про його федератив­не інтегрування. Отже, на відміну від традицій­них міжнародних організацій, прихильники особливого характеру ЄС дотримуються передання суверенних повноважень державами-чле­нами інститутам європейських співтовариств:

а)  законодавча влада — Раді, Комісії та Європарламенту;

б)  виконавча — Комісії;

г) судова влада — суду ЄС.

Тому правопорядок ЄС нагадує конституцій­ний правопорядок держави [7].

До цього слід додати, що процедура вироблен­ня нормативно-правових актів у ЄС не вико­ристовується в інших міжнародних організаці­ях. Зокрема Комісія міжнародного права ООН не має такої монополії у підготовці конвенції або кодексів. У системі ООН на остаточний ва­ріант проекту угоди впливають держави-члени, які беруть безпосередню участь у його підготов­ці. Різниця між діями ЄС та іншими міжнарод­ними організаціями спостерігається і в судовій практиці. У міжнародних організаціях держави звертаються для мирного врегулювання супере­чок до арбітражів або міжнародних судових ус­танов переважно у випадках, коли вони впевне­ні у позитивному результаті.

Таким чином, поступово закріпилися два принципи в розвитку права співтовариств. По-перше, утвердився пріоритет права співтова­риств щодо національного права і, по-друге, прийнято принцип прямої дії права співтова­риств. Визнання цих принципів державами-членами відіграло дуже важливу роль в утверджен­ні і стабілізації права співтовариств як автоном­ного правопорядку. Пріоритет права співтова­риств був поступово підтверджений у конститу­ційному праві держав-членів, що стало спільною тенденцією розвитку правових національних систем.

Отже, сутність наднаціонального регулювання полягає в тому що держава змушена виконувати рішення, з якими вона не завжди згодна. Про та­ке регулювання йдеться, коли одночасно присутні такі елементи: по-перше, рішення приймають незалежні від  держав органи або міждержавні органи, але не одноголосно. По-друге, рішення мають обов'язковий характер і не вимагають ра­тифікації на національному рівні. І, по-третє, іс­нує ефективна система судового захисту [4].

Питання про несумісність наднаціональності міжнародних організацій із принципами поваги державного суверенітету і невтручання у внут­рішні справи держав-членів дебатується донині. Експерти погодилися, що суперечностей між основними принципами міжнародного права і членством держави у наднаціональних органі­заціях не існує в тих випадках, коли статути ор­ганізацій передбачають добровільний вихід із неї.

У відносинах України з міжнародними струк­турами і на європейському, і на євразійському напрямах, тобто у відносинах держави з міжна­родними організаціями, також є проблема спі­віснування державного суверенітету і наднаціо­нальності. Упродовж своєї новітньої історії Ук­раїнська держава всіляко намагалася відсторо­нитися від участі в деяких міжнародних струк­турах, яким були властиві елементи наднаціональності. Про це, зокрема, йшлося у заяві про позаблоковий статус України, про непідписання статуту СНД, про участь у структурах Спів­дружності: організації Договору про колективну безпеку (Ташкентський договір), у формуванні прикордонних військ для захисту спільного з країнами СНД кордону, неучасть до 1995 р. у ро­боті Міжпарламентської асамблеї СНД на пер­ших етапах розвитку, обережне ставлення до ЄврАзЕС і ЄЕП тощо. Така позиція пояснювалася, зокрема, небажанням «поділитися» сувереніте­том. Про неучасть у будь-яких наддержавних формуваннях йдеться й у державних докумен­тах України (Декларації про державний сувере­нітет, Основних напрямах зовнішньої політики тощо).

Із часом концепція державного розвитку Укра­їни зазнала певної еволюції, з'явилися й зміни у трактуванні понять суверенітету. Визнання пра­вомірності наднаціональності деяких міжнарод­них організацій має і конкретні наслідки для держави, що їх визнає. Тобто демократизація ук­раїнського суспільства, а втім і держави, перед­бачає глибоку реструктуризацію законодавчої та судової системи, соціальної сфери, проведення економічних реформ тощо. У випадку ЄС зазна­чимо, що особливу увагу співтовариство приділяє саме здійсненню політичних й економічних реформ та наближенню законодавства України до європейських норм.

Реформування судової системи нашої країни — складний процес, у якому Національне бюро Європейського суду із прав людини Ради Європи також виявило чималі прогалини у галузях виправно-трудових законодавств, законах про бо-ротьбу з незаконним обігом наркотичних засо­бів, сімейного законодавства, законодавства про.. адміністративні правопорушення, оскарження дій слідчого під час попереднього слідства тощо. Зазначене підтверджують і заяви громадян Ук­раїни до цієї установи, які стосувалися порушень таких прав, як заборона тортур, право на свободу й особисту недоторканність, право на справедли­вий судовий розгляд, зокрема в частині переви­щення термінів розгляду справи судами, наявності ефективних засобів на володіння своїм майном та ін. Усі ці недоліки призводять до зрос­тання кількості звернень з України до Європей­ського суду: тільки 2003 р. туди надійшло 176 справ, з яких суд розглянув 163 (для порівняння: 2002 р. — 30 справ, 2001 р. — 21, 2000 р. — 10). Усього з моменту набуття чинності Конвенції про захист прав і свобод людини до Європейсь­кого суду звернулися понад 8 тис. осіб зі скарга­ми на порушення державними органами України прав і свобод, гарантованих конвенцією [3].

Таким чином, Україна, не набувши членства в ЄС, як член Ради Європи, фактично вже приєд­налася до європейської системи цінностей (через поширення засад і положень Євросоюзу), серед яких, передусім, ідеться про захист прав людини.

Водночас зазначимо, що наднаціональні орга­нізації створювалися насамперед у тих сферах міжнародного співробітництва, які стосувалися інтересів усього людства, тобто мали глобальний характер і вимагали об'єднання зусиль держав світу. Нерозв'язання проблем могло спричинити загрозу для цивілізації загалом. Наднаціональ­ного регулювання вимагали ті проблеми, які піз­ніше були названі глобальними проблемами су­часності. Це і міжнародні економічні проблеми у широкому контексті, й екологічні, а отже проб­леми миру і безпеки. Українська держава, спів­працюючи в міжнародних організаціях з іншими суб'єктами міжнародного права, об'єктивно шу­кає захисту від глобальних і регіональних загроз своїй безпеці.

Із розширенням Європейського Союзу навко­ло України утворився своєрідний вакуум безпе­ки, що збільшило ризик її «самотнього» існуван­ня. Усвідомлення такої загрози викликало необ­хідність сформувати простір безпеки саме навко­ло Української держави для посилення тенденції її безпечного існування. На нашу думку, така си­туація може стати стимулом до переорієнтації. української-зовнішньої політики у бік уважнішо­го ставлення до європейських структур, пошуку прийнятних форм поглибленої взаємодії з ними, що у майбутньому гарантувало би країні стабіль­ний розвиток, мир і безпеку.


Література

1.   Дмітрієв А. І., Мацько А. С, Муравйов В. І. Міжна­родне публічне право: Практикум. — К., 2001. — С. 260.

2.   Василенко В. А. Основы теории международного права. — К., 1981. — С. 171.

3.   Євробюлетень. — 2004. — Квітень — травень. — С. 6.

4.   Кавешников Н. Европейский интеграционный про­ект вступает сегодня в один из самых сложных перио­дов своего осуществления // Евразия. — М. — 2003. — Июль.

5.   Кузнецова Е. Суверенитет. Незыблемый и недели­мый? // Международная жизнь. — 2004. — № 7-8. — С. 158.

6.  Международное право / Отв. ред. Ю. М. Колосов. — М., 2000. — С. 79.

7.  Муравйов В. І. Правова природа Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. —
Київський національний університет ім. Тараса Шевчен­ка, Ін-т міжн. відн., вип. 32, ч. ІІ. — К.; 2002. — С. 121.

8.  Организация Объединенных Наций. Основные факты / Пер. с англ. — М., 2000. — С. 3.

9.  Поняття «суверенітет» [нім. Suveranitat > фр. Souverainet? > англ. Soverignty] означає повну незалежність держави від інших держав у її внутрішніх справах й у веденні зовнішньої політики, зовнішніх відносинах. Розрізняють: 1) державний суверенітет як верховенство державної влади всередині країни та її незалежність у зовнішньополітичних відносинах; 2) національний суверенітет як повновладдя нації; 3) народний суверенітет як повновладдя народу, тобто володіння народом соціально-економічними і політичними засобами, що всебічно і послідовно за­безпечують реальну участь усіх соціальних груп і верств в управлінні справами суспільства і держави. — Див.: Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. Юриди­ческая энциклопедия. — М., 2000. — С. 431; С. И. Оже­гов. Словарь русского языка. — М., 1979. — С. 767;
Словарь иностранных слов. —М., 1979. — С. 489.

10. Теория международных отношений на рубеже столетий // Под ред. К. Буса и С. Смита /Общ. ред. П. А. Цыганкова. — М., 2002. — С. 247; Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. — К., 2001. — С. 30.

11. Топорнин Б. Н. Европейское право. — М.: 1999. — С. 37; М. Хардт, А. Негри. Империя / Пер. с англ. — М., 2004. — С. 79.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту